ποιήσει
Englishman's Concordance
ποιήσει (poiēsei) — 17 Occurrences

Matthew 18:35 V-FIA-3S
GRK: ὁ οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν ἐὰν
NAS: will also do the same
KJV: heavenly Father do also unto you,
INT: Heavenly will do to you if

Matthew 21:40 V-FIA-3S
GRK: ἀμπελῶνος τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς
NAS: what will he do to those
KJV: what will he do unto those
INT: vineyard what will he do the tenants

Mark 9:39 V-FIA-3S
GRK: ἔστιν ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ
NAS: who will perform a miracle
KJV: no man which shall do a miracle in
INT: there is who will do a work of power in

Mark 12:9 V-FIA-3S
GRK: τί οὖν ποιήσει ὁ κύριος
NAS: of the vineyard do? He will come
KJV: of the vineyard do? he will come
INT: What therefore will do the master

Luke 18:8 V-FIA-3S
GRK: ὑμῖν ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν
NAS: I tell you that He will bring about justice
KJV: you that he will avenge them
INT: to you that he will execute the avenging

Luke 20:15 V-FIA-3S
GRK: τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς ὁ
NAS: of the vineyard do to them?
KJV: the lord of the vineyard do unto them?
INT: What therefore will do to them the

John 7:31 V-FIA-3S
GRK: πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος
KJV: which this [man] hath done?
INT: more signs will he do than this [man]

John 14:12 V-FIA-3S
GRK: ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει καὶ μείζονα
NAS: that I do, he will do also;
KJV: I do shall he do also; and
INT: do also he will do and greater

John 14:12 V-FIA-3S
GRK: μείζονα τούτων ποιήσει ὅτι ἐγὼ
NAS: [works] than these he will do; because
KJV: these shall he do; because
INT: greater than these he will do because I

Acts 13:22 V-FIA-3S
GRK: μου ὃς ποιήσει πάντα τὰ
NAS: MY HEART, who will do all My will.'
KJV: heart, which shall fulfil all my
INT: of me who will do all the

Romans 9:28 V-FIA-3S
GRK: καὶ συντέμνων ποιήσει Κύριος ἐπὶ
NAS: FOR THE LORD WILL EXECUTE HIS WORD
KJV: will the Lord make upon the earth.
INT: and without delay will perform [the] Lord upon

1 Corinthians 7:37 V-FIA-3S
GRK: παρθένον καλῶς ποιήσει
NAS: virgin [daughter], he will do well.
KJV: his virgin, doeth well.
INT: virginity well he does

1 Corinthians 7:38 V-FIA-3S
GRK: γαμίζων κρεῖσσον ποιήσει
NAS: and he who does not give her in marriage will do better.
KJV: not in marriage doeth better.
INT: gives better does

1 Corinthians 10:13 V-FIA-3S
GRK: δύνασθε ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ
NAS: but with the temptation will provide the way of escape
KJV: also make a way to escape,
INT: you are able but will make with the

1 Thessalonians 5:24 V-FIA-3S
GRK: ὃς καὶ ποιήσει
NAS: you, and He also will bring it to pass.
KJV: who also will do [it].
INT: who also will perform [it]

Hebrews 13:6 V-FIA-3S
GRK: φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος
NAS: WHAT WILL MAN DO TO ME?
KJV: what man shall do unto me.
INT: I will be afraid what will do to me man

Revelation 11:7 V-FIA-3S
GRK: τῆς ἀβύσσου ποιήσει μετ' αὐτῶν
NAS: up out of the abyss will make war
KJV: the bottomless pit shall make war
INT: the abyss will make with them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4160
572 Occurrences


ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.
πεποιηκέναι — 1 Occ.
πεποιηκώς — 2 Occ.
πεποιηκόσιν — 1 Occ.
πεποιηκότες — 1 Occ.
πεποιηκότος — 1 Occ.
πεποιημένων — 1 Occ.
ποιῇ — 3 Occ.
ποιῇς — 5 Occ.
ποιῆσαι — 47 Occ.
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντες — 7 Occ.
ποιοῦντι — 2 Occ.
ποιοῦντος — 1 Occ.
ποιοῦσιν — 12 Occ.
Additional Entries
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page