ποιήσας
Englishman's Concordance
ποιήσας (poiēsas) — 20 Occurrences

Luke 6:49 V-APA-NMS
GRK: καὶ μὴ ποιήσας ὅμοιός ἐστιν
NAS: But the one who has heard and has not acted [accordingly], is like
KJV: he that heareth, and doeth not, is
INT: and not having done like is

Luke 10:25 V-APA-NMS
GRK: Διδάσκαλε τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον
NAS: what shall I do to inherit
KJV: what shall I do to inherit
INT: Teacher what having done life eternal

Luke 10:37 V-APA-NMS
GRK: εἶπεν Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος
NAS: And he said, The one who showed mercy
KJV: And he said, He that shewed mercy on
INT: he said the [one] having shown compassion

Luke 11:40 V-APA-NMS
GRK: οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξωθεν
NAS: You foolish ones, did not He who made the outside
KJV: not he that made that which
INT: [did] not the [one] having made the outside

Luke 12:47 V-APA-NMS
GRK: ἑτοιμάσας ἢ ποιήσας πρὸς τὸ
NAS: or act in accord
KJV: [himself], neither did according
INT: having prepared nor having done according to the

Luke 12:48 V-APA-NMS
GRK: μὴ γνοὺς ποιήσας δὲ ἄξια
NAS: but the one who did not know [it], and committed deeds worthy
KJV: and did commit things worthy
INT: not having known having done however [things] worthy

Luke 18:18 V-APA-NMS
GRK: ἀγαθέ τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον
NAS: what shall I do to inherit
KJV: what shall I do to inherit
INT: good what having done life eternal

John 2:15 V-APA-NMS
GRK: καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ
NAS: And He made a scourge of cords,
KJV: And when he had made a scourge of
INT: and having made a whip of

John 5:11 V-APA-NMS
GRK: αὐτοῖς Ὁ ποιήσας με ὑγιῆ
NAS: But he answered them, He who made me well
KJV: them, He that made me
INT: them the [one] having made me well

John 5:15 V-APA-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ
NAS: that it was Jesus who had made him well.
KJV: Jesus, which had made him whole.
INT: it is the [one] having made him well

Acts 4:24 V-APA-NMS
GRK: σὺ ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν
KJV: [art] God, which hast made heaven, and
INT: you who have made heaven

Acts 7:36 V-APA-NMS
GRK: ἐξήγαγεν αὐτοὺς ποιήσας τέρατα καὶ
NAS: led them out, performing wonders
KJV: out, after that he had shewed wonders
INT: led out them having done wonders and

Acts 17:24 V-APA-NMS
GRK: θεὸς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον
NAS: The God who made the world
KJV: God that made the world and
INT: God having made the world

Acts 18:23 V-APA-NMS
GRK: καὶ ποιήσας χρόνον τινὰ
NAS: And having spent some time
KJV: And after he had spent some time
INT: And having stayed time some

Acts 20:3 V-APA-NMS
GRK: ποιήσας τε μῆνας
NAS: And [there] he spent three months,
KJV: And [there] abode three months.
INT: having continued moreover months

Acts 28:17 V-APA-NMS
GRK: οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῷ λαῷ
NAS: to them, Brethren, though I had done nothing
KJV: though I have committed nothing
INT: nothing against having done the people

Romans 10:5 V-APA-NMS
GRK: ὅτι ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος
NAS: that the man who practices the righteousness
KJV: the man which doeth those things
INT: That which having practiced that man

Galatians 3:12 V-APA-NMS
GRK: ἀλλ' Ὁ ποιήσας αὐτὰ ζήσεται
NAS: on the contrary, HE WHO PRACTICES THEM SHALL LIVE
KJV: The man that doeth them
INT: but the [one] having done these things will live

Ephesians 2:14 V-APA-NMS
GRK: ἡμῶν ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα
NAS: is our peace, who made both
KJV: peace, who hath made both one,
INT: of us having made both

Revelation 19:20 V-APA-NMS
GRK: ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα
NAS: and with him the false prophet who performed the signs
KJV: the false prophet that wrought miracles
INT: false prophet having done the signs

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4160
572 Occurrences


ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.
πεποιηκέναι — 1 Occ.
πεποιηκώς — 2 Occ.
πεποιηκόσιν — 1 Occ.
πεποιηκότες — 1 Occ.
πεποιηκότος — 1 Occ.
πεποιημένων — 1 Occ.
ποιῇ — 3 Occ.
ποιῇς — 5 Occ.
ποιῆσαι — 47 Occ.
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντες — 7 Occ.
ποιοῦντι — 2 Occ.
ποιοῦντος — 1 Occ.
ποιοῦσιν — 12 Occ.
Additional Entries
πεποιηκότος — 1 Occ.
πεποιημένων — 1 Occ.
ποιῇ — 3 Occ.
ποιῇς — 5 Occ.
ποιῆσαι — 47 Occ.
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page