ποιεῖ
Englishman's Concordance
ποιεῖ (poiei) — 31 Occurrences

Matthew 5:32 V-PIA-3S
GRK: λόγου πορνείας ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι
NAS: of unchastity, makes her commit adultery;
KJV: of fornication, causeth her
INT: on account of sexual immorality causes her to commit adultery

Matthew 6:3 V-PIA-3S
GRK: σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά
NAS: what your right hand is doing,
KJV: thy right hand doeth:
INT: of you what does the right hand

Matthew 7:17 V-PIA-3S
GRK: καρποὺς καλοὺς ποιεῖ τὸ δὲ
NAS: good tree bears good fruit,
KJV: good tree bringeth forth good fruit;
INT: good fruits good produces and

Matthew 7:17 V-PIA-3S
GRK: καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ
NAS: but the bad tree bears bad fruit.
KJV: tree bringeth forth evil
INT: fruits bad produces

Matthew 7:24 V-PIA-3S
GRK: τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς ὁμοιωθήσεται
NAS: of Mine and acts on them, may be compared
KJV: of mine, and doeth them, I will liken
INT: these and does them will be like

Matthew 8:9 V-PIA-3S
GRK: τοῦτο καὶ ποιεῖ
NAS: Do this!' and he does [it].
KJV: this, and he doeth [it].
INT: this and he does [it]

Matthew 13:23 V-PIA-3S
GRK: καρποφορεῖ καὶ ποιεῖ ὃ μὲν
NAS: bears fruit and brings forth, some
KJV: and bringeth forth, some
INT: brings forth fruit and produces some indeed

Matthew 26:73 V-PIA-3S
GRK: δῆλόν σε ποιεῖ
NAS: the way you talk gives you away.
INT: away you gives

Mark 4:32 V-PIA-3S
GRK: λαχάνων καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους
NAS: the garden plants and forms large
KJV: and shooteth out great
INT: garden plants and produces branches great

Mark 7:37 V-PIA-3S
GRK: τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν καὶ
NAS: well; He makes even
KJV: well: he maketh both
INT: the deaf he makes to hear and

Luke 7:8 V-PIA-3S
GRK: τοῦτο καὶ ποιεῖ
NAS: Do this!' and he does it.
KJV: this, and he doeth [it].
INT: this and he does [it]

Luke 10:28 V-PMA-2S
GRK: ἀπεκρίθης τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ
NAS: correctly; DO THIS
KJV: right: this do, and thou shalt live.
INT: you have answered this do and you will live

Luke 10:37 V-PMA-2S
GRK: καὶ σὺ ποίει ὁμοίως
NAS: said to him, Go and do the same.
KJV: Go, and do thou likewise.
INT: and you do likewise

John 4:1 V-PIA-3S
GRK: πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει
NAS: that Jesus was making and baptizing
KJV: that Jesus made and baptized
INT: more disciples makes and baptizes

John 5:19 V-PIA-3S
GRK: υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ
NAS: the Son also does in like manner.
KJV: these also doeth the Son likewise.
INT: Son likewise does

John 5:20 V-PIA-3S
GRK: ἃ αὐτὸς ποιεῖ καὶ μείζονα
NAS: that He Himself is doing; and [the Father] will show
KJV: that himself doeth: and he will shew
INT: which himself he does and greater

John 7:4 V-PIA-3S
GRK: ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ ζητεῖ
NAS: For no one does anything in secret
KJV: [there is] no man [that] doeth any thing
INT: in secret does and seeks

John 7:19 V-PIA-3S
GRK: ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον
NAS: and [yet] none of you carries out the Law?
KJV: of you keepeth the law? Why
INT: of you practices the law

John 7:51 V-PIA-3S
GRK: γνῷ τί ποιεῖ
NAS: what he is doing, does it?
KJV: know what he doeth?
INT: known what he does

John 11:47 V-PIA-3S
GRK: ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα
NAS: For this man is performing many signs.
KJV: this man doeth many miracles.
INT: man many does signs

John 14:10 V-PIA-3S
GRK: ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα
NAS: abiding in Me does His works.
KJV: me, he doeth the works.
INT: me who dwells does the works

John 15:15 V-PIA-3S
GRK: οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ
NAS: his master is doing; but I have called
KJV: his lord doeth: but I have called
INT: knows what is doing his

Romans 13:3 V-PMA-2S
GRK: τὸ ἀγαθὸν ποίει καὶ ἕξεις
NAS: of authority? Do what is good
KJV: of the power? do that which is good,
INT: the good practice and you will have

1 Corinthians 7:38 V-PIA-3S
GRK: παρθένον καλῶς ποιεῖ καὶ ὁ
NAS: [daughter] in marriage does well,
KJV: he that giveth [her] in marriage doeth well;
INT: virgin well does and he that

1 John 3:4 V-PIA-3S
GRK: τὴν ἀνομίαν ποιεῖ καὶ ἡ
NAS: also practices lawlessness;
KJV: sin transgresseth also
INT: lawlessness practices and

1 John 3:9 V-PIA-3S
GRK: ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ ὅτι σπέρμα
NAS: of God practices sin,
KJV: of God doth not commit sin;
INT: sin not practices because seed

3 John 1:10 V-PIA-3S
GRK: ἔργα ἃ ποιεῖ λόγοις πονηροῖς
NAS: which he does, unjustly accusing
KJV: which he doeth, prating against
INT: works which he does with words evil

Revelation 13:12 V-PIA-3S
GRK: θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ
NAS: He exercises all the authority
KJV: And he exerciseth all the power
INT: beast all it exercises before it

Revelation 13:12 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ποιεῖ τὴν γῆν
NAS: in his presence. And he makes the earth
KJV: him, and causeth the earth and
INT: it and causes the earth

Revelation 13:13 V-PIA-3S
GRK: καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα
NAS: He performs great signs,
KJV: And he doeth great wonders,
INT: And it works signs great

Revelation 13:16 V-PIA-3S
GRK: καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς
NAS: And he causes all, the small
KJV: And he causeth all, both small
INT: And it causes all the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4160
572 Occurrences


ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.
πεποιηκέναι — 1 Occ.
πεποιηκώς — 2 Occ.
πεποιηκόσιν — 1 Occ.
πεποιηκότες — 1 Occ.
πεποιηκότος — 1 Occ.
πεποιημένων — 1 Occ.
ποιῇ — 3 Occ.
ποιῇς — 5 Occ.
ποιῆσαι — 47 Occ.
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντες — 7 Occ.
ποιοῦντι — 2 Occ.
ποιοῦντος — 1 Occ.
ποιοῦσιν — 12 Occ.
Additional Entries
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page