Revelation 13:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1849 [e]ἐξουσίαν
exousian
authorityN-AFS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GNS
4413 [e]πρώτου
prōtou
firstAdj-GNS
2342 [e]θηρίου
thēriou
beastN-GNS
3956 [e]πᾶσαν
pasan
allAdj-AFS
4160 [e]ποιεῖ
poiei
it exercisesV-PIA-3S
1799 [e]ἐνώπιον
enōpion
on behalfPrep
846 [e]αὐτοῦ.
autou
of it,PPro-GN3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4160 [e]ποιεῖ
poiei
causesV-PIA-3S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1093 [e]γῆν
gēn
earthN-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τοὺς
tous
thoseArt-AMP
1722 [e]ἐν
en
inPrep
846 [e]αὐτῇ
autē
itPPro-DF3S
2730 [e]κατοικοῦντας
katoikountas
dwelling,V-PPA-AMP
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
4352 [e]προσκυνήσουσιν
proskynēsousin
they will worshipV-FIA-3P
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
2342 [e]θηρίον
thērion
beastN-ANS
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
4413 [e]πρῶτον,
prōton
first,Adj-ANS
3739 [e]οὗ
hou
of whomRelPro-GNS
2323 [e]ἐθεραπεύθη
etherapeuthē
had been healedV-AIP-3S
3588 [e]
theArt-NFS
4127 [e]πληγὴ
plēgē
woundN-NFS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2288 [e]θανάτου
thanatou
fatalN-GMS
846 [e]αὐτοῦ.
autou
of it.PPro-GN3S

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:12 Greek NT: Nestle 1904
καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ ἐποίει τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὁ ἐξουσία ὁ πρῶτος θηρίον πᾶς ποιέω ἐνώπιον αὐτός καί ποιέω ὁ γῆ καί ὁ ἐν αὐτός κατοικέω ἵνα προσκυνέω ὁ θηρίον ὁ πρῶτος ὅς θεραπεύω ὁ πληγή ὁ θάνατος αὐτός

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ ἵνα προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ ἵνα προσκυνήσωσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ

Revelation 13:12 Hebrew Bible
והיא עשה כל פקודי החיה הראשונה בפניה ומביאה את הארץ וישביה להשתחות לחיה הראשונה אשר נרפאה מכת מות אשר לה׃

Revelation 13:12 Aramaic NT: Peshitta
ܘܫܘܠܛܢܐ ܕܚܝܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܟܠܗ ܬܥܒܕ ܩܕܡܘܗܝ ܘܬܥܒܕ ܠܐܪܥܐ ܘܠܕܥܡܪܝܢ ܒܗ ܘܢܤܓܕܘܢ ܠܚܝܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܗܝ ܕܐܬܚܠܡܬ ܡܚܘܬܐ ܕܡܘܬܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
He exercises all the authority of the first beast in his presence. And he makes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose fatal wound was healed.

King James Bible
And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed.

Holman Christian Standard Bible
He exercises all the authority of the first beast on his behalf and compels the earth and those who live on it to worship the first beast, whose fatal wound was healed.
Treasury of Scripture Knowledge

causeth.

Revelation 13:3,14-17 And I saw one of his heads as it were wounded to death; and his deadly …

Revelation 17:10,11 And there are seven kings: five are fallen, and one is, and the other …

2 Thessalonians 2:4 Who opposes and exalts himself above all that is called God, or that …

Links
Revelation 13:12Revelation 13:12 NIVRevelation 13:12 NLTRevelation 13:12 ESVRevelation 13:12 NASBRevelation 13:12 KJVRevelation 13:12 Bible AppsRevelation 13:12 Biblia ParalelaRevelation 13:12 Chinese BibleRevelation 13:12 French BibleRevelation 13:12 German BibleBible Hub
Revelation 13:11
Top of Page
Top of Page