κατοικοῦντας
Englishman's Concordance
κατοικοῦντας (katoikountas) — 9 Occurrences

Luke 13:4 V-PPA-AMP
GRK: ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας Ἰερουσαλήμ
NAS: all the men who live in Jerusalem?
KJV: all men that dwelt in Jerusalem?
INT: men who dwelt in Jerusalem

Acts 9:22 V-PPA-AMP
GRK: Ἰουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Δαμασκῷ
NAS: the Jews who lived at Damascus
KJV: the Jews which dwelt at Damascus,
INT: Jews who dwelt in Damascus

Acts 9:32 V-PPA-AMP
GRK: ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδα
NAS: also to the saints who lived at Lydda.
KJV: the saints which dwelt at Lydda.
INT: saints that inhabited Lydda

Acts 19:10 V-PPA-AMP
GRK: πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν Ἀσίαν
NAS: so that all who lived in Asia heard
KJV: that all they which dwelt in Asia
INT: all those who inhabited Asia

Revelation 3:10 V-PPA-AMP
GRK: πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς
NAS: to test those who dwell on the earth.
KJV: to try them that dwell upon
INT: to try them that dwell upon the

Revelation 8:13 V-PPA-AMP
GRK: οὐαὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς
NAS: to those who dwell on the earth,
KJV: woe, to the inhabiters of
INT: woe to those who dwell on the

Revelation 11:10 V-PPA-AMP
GRK: ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς
NAS: those who dwell on the earth.
KJV: tormented them that dwelt on
INT: tormented them that dwell upon the

Revelation 13:12 V-PPA-AMP
GRK: ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν
NAS: and those who dwell in it to worship
KJV: and them which dwell therein
INT: in it dwell that they should worship

Revelation 13:14 V-PPA-AMP
GRK: πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς
NAS: those who dwell on the earth
KJV: deceiveth them that dwell on
INT: it misleads those who dwell on the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page