κατοικοῦντες
Englishman's Concordance
κατοικοῦντες (katoikountes) — 9 Occurrences

Acts 2:5 V-PPA-NMP
GRK: εἰς Ἰερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι ἄνδρες
NAS: there were Jews living in Jerusalem,
KJV: And there were dwelling at Jerusalem
INT: in Jerusalem dwelling Jews men

Acts 2:9 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν
NAS: and Elamites, and residents of Mesopotamia,
KJV: and the dwellers in Mesopotamia,
INT: and those who inhabit Mesopotamia

Acts 2:14 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἰερουσαλὴμ πάντες
NAS: and all you who live in Jerusalem,
KJV: all [ye] that dwell at Jerusalem,
INT: and you who inhabit Jerusalem all

Acts 9:35 V-PPA-NMP
GRK: πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδα καὶ
NAS: And all who lived at Lydda and Sharon
KJV: And all that dwelt at Lydda and
INT: all those inhabiting Lydda and

Acts 13:27 V-PPA-NMP
GRK: οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν Ἰερουσαλὴμ
NAS: For those who live in Jerusalem,
KJV: For they that dwell at Jerusalem,
INT: those indeed dwelling in Jerusalem

Revelation 11:10 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς
NAS: And those who dwell on the earth
KJV: And they that dwell upon the earth
INT: And they that dwell on the

Revelation 13:8 V-PPA-NMP
GRK: πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς
NAS: All who dwell on the earth
KJV: And all that dwell upon the earth
INT: all who dwell on the

Revelation 17:2 V-PPA-NMP
GRK: ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν
NAS: and those who dwell on the earth
KJV: and the inhabitants of the earth
INT: were made drunk those that dwell on the earth

Revelation 17:8 V-PPA-NMP
GRK: θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς
NAS: And those who dwell on the earth,
KJV: and they that dwell on
INT: will wonder they who dwell on the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page