κάτω
Englishman's Concordance
κάτω (katō) — 9 Occurrences

Matthew 4:6 Prep
GRK: βάλε σεαυτὸν κάτω γέγραπται γὰρ
NAS: Yourself down; for it is written,
KJV: cast thyself down: for it is written,
INT: throw yourself down it has been written indeed

Matthew 27:51 Adv
GRK: ἄνωθεν ἕως κάτω εἰς δύο
NAS: from top to bottom; and the earth
KJV: the top to the bottom; and the earth
INT: top to bottom into two

Mark 14:66 Adv
GRK: τοῦ Πέτρου κάτω ἐν τῇ
NAS: As Peter was below in the courtyard,
KJV: as Peter was beneath in the palace,
INT: Peter below in the

Mark 15:38 Adv
GRK: ἄνωθεν ἕως κάτω
NAS: in two from top to bottom.
KJV: the top to the bottom.
INT: top to bottom

Luke 4:9 Adv
GRK: σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω
NAS: throw Yourself down from here;
KJV: cast thyself down from hence:
INT: yourself from here down

John 8:6 Prep
GRK: δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ
NAS: stooped down and with His finger
KJV: stooped down, and with [his] finger
INT: moreover Jesus down having stooped with

John 8:23 Adv
GRK: ἐκ τῶν κάτω ἐστέ ἐγὼ
NAS: And He was saying to them, You are from below, I am
KJV: are from beneath; I am
INT: from below are I

Acts 2:19 Adv
GRK: τῆς γῆς κάτω αἷμα καὶ
NAS: ON THE EARTH BELOW, BLOOD,
KJV: in the earth beneath; blood, and
INT: the earth below blood and

Acts 20:9 Adv
GRK: τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη
NAS: and fell down from the third floor
KJV: sleep, and fell down from
INT: the third story down and was taken up

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page