2730. κατοικέω (katoikeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2730. κατοικέω (katoikeó) — 45 Occurrences

Matthew 2:23 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν
NAS: and came and lived in a city called
KJV: And he came and dwelt in a city
INT: and having come he dwelt in a city

Matthew 4:13 V-AIA-3S
GRK: Ναζαρὰ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ
NAS: He came and settled in Capernaum,
KJV: he came and dwelt in
INT: Nazareth having come he dwelt at Capernaum

Matthew 12:45 V-PIA-3S
GRK: καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ καὶ
NAS: and they go in and live there;
KJV: and they enter in and dwell there: and
INT: and having entered in they dwell there and

Matthew 23:21 V-PPA-DMS
GRK: ἐν τῷ κατοικοῦντι αὐτόν
NAS: [both] by the temple and by Him who dwells within it.
KJV: and by him that dwelleth therein.
INT: by him who dwells in it

Luke 11:26 V-PIA-3S
GRK: καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ καὶ
NAS: and they go in and live there;
KJV: they enter in, and dwell there:
INT: and having entered they dwell there and

Luke 13:4 V-PPA-AMP
GRK: ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας Ἰερουσαλήμ
NAS: all the men who live in Jerusalem?
KJV: all men that dwelt in Jerusalem?
INT: men who dwelt in Jerusalem

Acts 1:19 V-PPA-DMP
GRK: πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλήμ ὥστε
NAS: to all who were living in Jerusalem;
KJV: unto all the dwellers at Jerusalem;
INT: to all those dwelling in Jerusalem so that

Acts 1:20 V-PPA-NMS
GRK: ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ
NAS: AND LET NO ONE DWELL IN IT'; and, 'LET ANOTHER MAN
KJV: let no man dwell therein: and
INT: let there be [one person] dwelling in it

Acts 2:5 V-PPA-NMP
GRK: εἰς Ἰερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι ἄνδρες
NAS: there were Jews living in Jerusalem,
KJV: And there were dwelling at Jerusalem
INT: in Jerusalem dwelling Jews men

Acts 2:9 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν
NAS: and Elamites, and residents of Mesopotamia,
KJV: and the dwellers in Mesopotamia,
INT: and those who inhabit Mesopotamia

Acts 2:14 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἰερουσαλὴμ πάντες
NAS: and all you who live in Jerusalem,
KJV: all [ye] that dwell at Jerusalem,
INT: and you who inhabit Jerusalem all

Acts 4:16 V-PPA-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλὴμ φανερόν
NAS: to all who live in Jerusalem,
KJV: to all them that dwell in Jerusalem;
INT: to all those inhabiting Jerusalem [is] evident

Acts 7:2 V-ANA
GRK: πρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν
NAS: before he lived in Haran,
KJV: before he dwelt in Charran,
INT: before than dwelt him in

Acts 7:4 V-AIA-3S
GRK: γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν
NAS: of the Chaldeans and settled in Haran.
KJV: of the Chaldaeans, and dwelt in
INT: [the] land of Chaldeans he dwelt in Haran

Acts 7:4 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε
NAS: in which you are now living.
KJV: ye now dwell.
INT: you now dwell

Acts 7:48 V-PIA-3S
GRK: ἐν χειροποιήτοις κατοικεῖ καθὼς ὁ
NAS: the Most High does not dwell in [houses] made by [human] hands;
KJV: Howbeit the most High dwelleth not in
INT: in hand-made [houses] dwells as the

Acts 9:22 V-PPA-AMP
GRK: Ἰουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Δαμασκῷ
NAS: the Jews who lived at Damascus
KJV: the Jews which dwelt at Damascus,
INT: Jews who dwelt in Damascus

Acts 9:32 V-PPA-AMP
GRK: ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδα
NAS: also to the saints who lived at Lydda.
KJV: the saints which dwelt at Lydda.
INT: saints that inhabited Lydda

Acts 9:35 V-PPA-NMP
GRK: πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδα καὶ
NAS: And all who lived at Lydda and Sharon
KJV: And all that dwelt at Lydda and
INT: all those inhabiting Lydda and

Acts 11:29 V-PPA-DMP
GRK: πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ
NAS: of the brethren living in Judea.
KJV: the brethren which dwelt in
INT: to send to those dwelling in

Acts 13:27 V-PPA-NMP
GRK: οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν Ἰερουσαλὴμ
NAS: For those who live in Jerusalem,
KJV: For they that dwell at Jerusalem,
INT: those indeed dwelling in Jerusalem

Acts 17:24 V-PIA-3S
GRK: χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ
NAS: and earth, does not dwell in temples
KJV: and earth, dwelleth not in
INT: hand-made temples dwells

Acts 17:26 V-PNA
GRK: ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ παντὸς
NAS: of mankind to live on all
KJV: nations of men for to dwell on all
INT: nation of men to dwell upon all

Acts 19:10 V-PPA-AMP
GRK: πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν Ἀσίαν
NAS: so that all who lived in Asia heard
KJV: that all they which dwelt in Asia
INT: all those who inhabited Asia

Acts 19:17 V-PPA-DMP
GRK: Ἕλλησιν τοῖς κατοικοῦσιν τὴν Ἔφεσον
NAS: and Greeks, who lived in Ephesus;
KJV: Greeks also dwelling at Ephesus; and
INT: Greeks those inhabiting Ephesus

Acts 22:12 V-PPA-GMP
GRK: πάντων τῶν κατοικούντων Ἰουδαίων
NAS: of by all the Jews who lived there,
KJV: all the Jews which dwelt [there],
INT: all the dwelling [there] Jews

Ephesians 3:17 V-ANA
GRK: κατοικῆσαι τὸν χριστὸν
NAS: so that Christ may dwell in your hearts
KJV: That Christ may dwell in your
INT: [for] to dwell Christ

Colossians 1:19 V-ANA
GRK: τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι
NAS: for all the fullness to dwell in Him,
KJV: all fulness dwell;
INT: the fullness to dwell

Colossians 2:9 V-PIA-3S
GRK: ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ
NAS: of Deity dwells in bodily form,
KJV: in him dwelleth all the fulness
INT: in him dwells all the

Hebrews 11:9 V-APA-NMS
GRK: ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ
NAS: as in a foreign [land], dwelling in tents
KJV: [in] a strange country, dwelling in
INT: in tents having dwelt with Isaac

James 4:5 V-AIA-3S
GRK: πνεῦμα ὃ κατῴκισεν ἐν ἡμῖν
KJV: The spirit that dwelleth in us
INT: Spirit which took up [his] abode in us

2 Peter 3:13 V-PIA-3S
GRK: οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ
NAS: in which righteousness dwells.
KJV: earth, wherein dwelleth righteousness.
INT: which righteousness dwells

Revelation 2:13 V-PIA-2S
GRK: Οἶδα ποῦ κατοικεῖς ὅπου ὁ
NAS: I know where you dwell, where Satan's
KJV: where thou dwellest, [even] where
INT: I know where you dwell where the

Revelation 2:13 V-PIA-3S
GRK: ὁ Σατανᾶς κατοικεῖ
NAS: you, where Satan dwells.
KJV: where Satan dwelleth.
INT: Satan dwells

Revelation 3:10 V-PPA-AMP
GRK: πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς
NAS: to test those who dwell on the earth.
KJV: to try them that dwell upon
INT: to try them that dwell upon the

Revelation 6:10 V-PPA-GMP
GRK: ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς
NAS: on those who dwell on the earth?
KJV: blood on them that dwell on the earth?
INT: on those who dwell on the

Revelation 8:13 V-PPA-AMP
GRK: οὐαὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς
NAS: to those who dwell on the earth,
KJV: woe, to the inhabiters of
INT: woe to those who dwell on the

Revelation 11:10 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς
NAS: And those who dwell on the earth
KJV: And they that dwell upon the earth
INT: And they that dwell on the

Revelation 11:10 V-PPA-AMP
GRK: ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς
NAS: those who dwell on the earth.
KJV: tormented them that dwelt on
INT: tormented them that dwell upon the

Revelation 13:8 V-PPA-NMP
GRK: πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς
NAS: All who dwell on the earth
KJV: And all that dwell upon the earth
INT: all who dwell on the

Revelation 13:12 V-PPA-AMP
GRK: ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν
NAS: and those who dwell in it to worship
KJV: and them which dwell therein
INT: in it dwell that they should worship

Revelation 13:14 V-PPA-AMP
GRK: πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς
NAS: those who dwell on the earth
KJV: deceiveth them that dwell on
INT: it misleads those who dwell on the

Revelation 13:14 V-PPA-DMP
GRK: λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς
NAS: those who dwell on the earth
KJV: saying to them that dwell on
INT: saying to those who dwell on the

Revelation 17:2 V-PPA-NMP
GRK: ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν
NAS: and those who dwell on the earth
KJV: and the inhabitants of the earth
INT: were made drunk those that dwell on the earth

Revelation 17:8 V-PPA-NMP
GRK: θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς
NAS: And those who dwell on the earth,
KJV: and they that dwell on
INT: will wonder they who dwell on the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page