θηρίου
Englishman's Concordance
θηρίου (thēriou) — 16 Occurrences

Revelation 13:3 N-GNS
GRK: ὀπίσω τοῦ θηρίου
NAS: [and followed] after the beast;
KJV: wondered after the beast.
INT: after the beast

Revelation 13:12 N-GNS
GRK: τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ
NAS: of the first beast in his presence.
KJV: of the first beast before
INT: of the first beast all it exercises

Revelation 13:14 N-GNS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θηρίου λέγων τοῖς
NAS: in the presence of the beast, telling
KJV: in the sight of the beast; saying
INT: before the beast saying to those who

Revelation 13:15 N-GNS
GRK: εἰκόνι τοῦ θηρίου ἵνα καὶ
NAS: to the image of the beast, so
KJV: unto the image of the beast, that
INT: image of the beast that also

Revelation 13:15 N-GNS
GRK: εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ
NAS: that the image of the beast would even
KJV: the image of the beast should
INT: image of the beast and should cause

Revelation 13:15 N-GNS
GRK: εἰκόνι τοῦ θηρίου ἀποκτανθῶσιν
NAS: the image of the beast to be killed.
KJV: the image of the beast should be killed.
INT: image of the beast they should be killed

Revelation 13:17 N-GNS
GRK: ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν
NAS: [either] the name of the beast or
KJV: the name of the beast, or
INT: name of the beast or the

Revelation 13:18 N-GNS
GRK: ἀριθμὸν τοῦ θηρίου ἀριθμὸς γὰρ
NAS: the number of the beast, for the number
KJV: the number of the beast: for
INT: number of the beast number indeed

Revelation 15:2 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ
NAS: over the beast and his image
KJV: over the beast, and
INT: of the beast and of

Revelation 16:2 N-GNS
GRK: χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς
NAS: the mark of the beast and who worshiped
KJV: the mark of the beast, and
INT: mark of the beast and those

Revelation 16:10 N-GNS
GRK: θρόνον τοῦ θηρίου καὶ ἐγένετο
NAS: on the throne of the beast, and his kingdom
KJV: upon the seat of the beast; and his
INT: throne of the beast and became

Revelation 16:13 N-GNS
GRK: στόματος τοῦ θηρίου καὶ ἐκ
NAS: and out of the mouth of the beast and out of the mouth
KJV: the mouth of the beast, and
INT: mouth of the beast and out of

Revelation 17:7 N-GNS
GRK: καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος
NAS: of the woman and of the beast that carries
KJV: and of the beast that carrieth
INT: and of the beast which carries

Revelation 17:12 N-GNS
GRK: μετὰ τοῦ θηρίου
NAS: as kings with the beast for one
KJV: hour with the beast.
INT: with the beast

Revelation 18:2 Noun-GNS
GRK: φυλακὴ παντὸς θηρίου ἀκαθάρτου καὶ
INT: a prison of every creature unclean and

Revelation 19:20 N-GNS
GRK: χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς
NAS: the mark of the beast and those
KJV: the mark of the beast, and
INT: mark of the beast and those who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page