θησαυρὸν
Englishman's Concordance
θησαυρὸν (thēsauron) — 5 Occurrences

Matthew 19:21 N-AMS
GRK: καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς
NAS: and you will have treasure in heaven;
KJV: thou shalt have treasure in
INT: and you will have treasure in [the] heavens

Mark 10:21 N-AMS
GRK: καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ
NAS: and you will have treasure in heaven;
KJV: thou shalt have treasure in
INT: and you will have treasure in heaven

Luke 12:33 N-AMS
GRK: μὴ παλαιούμενα θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν
NAS: out, an unfailing treasure in heaven,
KJV: not old, a treasure in the heavens
INT: not growing old a treasure unfailing in

Luke 18:22 N-AMS
GRK: καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν τοῖς
NAS: and you shall have treasure in heaven;
KJV: thou shalt have treasure in
INT: and you will have treasure in the

2 Corinthians 4:7 N-AMS
GRK: δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν
NAS: this treasure in earthen
KJV: we have this treasure in earthen
INT: moreover the treasure this in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page