θησαυροὺς
Englishman's Concordance
θησαυροὺς (thēsaurous) — 3 Occurrences

Matthew 2:11 N-AMP
GRK: ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν
NAS: opening their treasures, they presented
KJV: their treasures, they presented
INT: having opened the treasures of them they offered

Matthew 6:19 N-AMP
GRK: θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς
NAS: up for yourselves treasures on earth,
KJV: for yourselves treasures upon
INT: store up up for yourselves treasures upon the

Matthew 6:20 N-AMP
GRK: δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ
NAS: up for yourselves treasures in heaven,
KJV: for yourselves treasures in
INT: however for youselves treasures in heaven

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page