θλίψει
Englishman's Concordance
θλίψει (thlipsei) — 9 Occurrences

Romans 12:12 N-DFS
GRK: χαίροντες τῇ θλίψει ὑπομένοντες τῇ
NAS: persevering in tribulation, devoted
KJV: patient in tribulation; continuing instant
INT: rejoice the in tribulation be patient

2 Corinthians 1:4 N-DFS
GRK: πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν εἰς
NAS: us in all our affliction so
KJV: all our tribulation, that we
INT: all the tribulation of us for

2 Corinthians 1:4 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ θλίψει διὰ τῆς
NAS: who are in any affliction with the comfort
KJV: any trouble, by
INT: in every tribulation through the

2 Corinthians 7:4 N-DFS
GRK: πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν
NAS: with joy in all our affliction.
KJV: all our tribulation.
INT: all the tribulation of us

Philippians 4:14 N-DFS
GRK: μου τῇ θλίψει
NAS: to share [with me] in my affliction.
KJV: my affliction.
INT: my affliction

1 Thessalonians 1:6 N-DFS
GRK: λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ
NAS: in much tribulation with the joy
KJV: in much affliction, with joy
INT: word in tribulation much with

1 Thessalonians 3:7 N-DFS
GRK: ἀνάγκῃ καὶ θλίψει ἡμῶν διὰ
NAS: our distress and affliction we were comforted
KJV: all our affliction and distress
INT: distress and tribulation of us through

James 1:27 N-DFS
GRK: ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν ἄσπιλον
NAS: and widows in their distress, [and] to keep
KJV: their affliction, [and] to keep
INT: in the tribulation of them unstained

Revelation 1:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ
NAS: and fellow partaker in the tribulation and kingdom
KJV: companion in tribulation, and in
INT: in the tribulation and kingdom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page