θηρίῳ
Englishman's Concordance
θηρίῳ (thēriō) — 6 Occurrences

Revelation 13:4 N-DNS
GRK: ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ καὶ προσεκύνησαν
NAS: his authority to the beast; and they worshiped
KJV: power unto the beast: and
INT: authority to the beast and they worshipped

Revelation 13:4 N-DNS
GRK: προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ λέγοντες Τίς
NAS: and they worshiped the beast, saying,
KJV: they worshipped the beast, saying,
INT: they worshipped the beast saying Who

Revelation 13:4 N-DNS
GRK: ὅμοιος τῷ θηρίῳ καὶ τίς
NAS: is like the beast, and who
KJV: [is] like unto the beast? who
INT: [is] like to the beast and who

Revelation 13:14 N-DNS
GRK: εἰκόνα τῷ θηρίῳ ὃς ἔχει
NAS: to make an image to the beast who had
KJV: an image to the beast, which
INT: an image to the beast which has

Revelation 17:13 N-DNS
GRK: αὐτῶν τῷ θηρίῳ διδόασιν
NAS: and authority to the beast.
KJV: and strength unto the beast.
INT: of themselves to the beast they shall give up

Revelation 17:17 N-DNS
GRK: αὐτῶν τῷ θηρίῳ ἄχρι τελεσθήσονται
NAS: their kingdom to the beast, until
KJV: kingdom unto the beast, until
INT: of them to the beast until should be fulfilled

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page