θηλαζούσαις
Englishman's Concordance
θηλαζούσαις (thēlazousais) — 3 Occurrences

Matthew 24:19 V-PPA-DFP
GRK: καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις
NAS: and to those who are nursing babies in those
KJV: and to them that give suck in
INT: and to those that nurse infants in those

Mark 13:17 V-PPA-DFP
GRK: καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις
NAS: and to those who are nursing babies in those
KJV: and to them that give suck in
INT: and to those that nurse infants in those

Luke 21:23 V-PPA-DFP
GRK: καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις
NAS: and to those who are nursing babies in those
KJV: and to them that give suck, in
INT: and to those nursing in those

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page