θεωρούντων
Englishman's Concordance
θεωρούντων (theōrountōn) — 1 Occurrence

Acts 28:6 V-PPA-GMP
GRK: προσδοκώντων καὶ θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον
NAS: a long time and had seen nothing
KJV: a great while, and saw no harm
INT: expecting and seeing nothing amiss

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page