θεωρεῖ
Englishman's Concordance
θεωρεῖ (theōrei) — 9 Occurrences

Mark 5:38 V-PIA-3S
GRK: ἀρχισυναγώγου καὶ θεωρεῖ θόρυβον καὶ
KJV: and seeth the tumult,
INT: ruler of the synagogue and he beholds a commotion and

John 10:12 V-PIA-3S
GRK: πρόβατα ἴδια θεωρεῖ τὸν λύκον
NAS: of the sheep, sees the wolf
KJV: are not, seeth the wolf coming,
INT: sheep own sees the wolf

John 12:45 V-PIA-3S
GRK: θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά
NAS: He who sees Me sees the One who sent
KJV: me seeth him that sent
INT: beholds me beholds the [one] having sent

John 14:17 V-PIA-3S
GRK: ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ
NAS: because it does not see Him or
KJV: receive, because it seeth him not,
INT: because not it does see him nor

John 14:19 V-PIA-3S
GRK: με οὐκέτι θεωρεῖ ὑμεῖς δὲ
NAS: will no longer see Me, but you [will] see
KJV: and the world seeth me no more;
INT: me no more sees you however

John 20:6 V-PIA-3S
GRK: μνημεῖον καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια
NAS: the tomb; and he saw the linen wrappings
KJV: and seeth the linen clothes
INT: tomb and sees the linen cloths

John 20:12 V-PIA-3S
GRK: καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους
NAS: and she saw two angels
KJV: And seeth two angels
INT: and beholds two angels

John 20:14 V-PIA-3S
GRK: ὀπίσω καὶ θεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν
NAS: around and saw Jesus
KJV: back, and saw Jesus standing,
INT: around and beholds Jesus

Acts 10:11 V-PIA-3S
GRK: καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν
NAS: and he saw the sky opened
KJV: And saw heaven opened,
INT: and he beholds heaven

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page