ἐθεώρουν
Englishman's Concordance
ἐθεώρουν (etheōroun) — 4 Occurrences

Mark 3:11 V-IIA-3P
GRK: ὅταν αὐτὸν ἐθεώρουν προσέπιπτον αὐτῷ
NAS: spirits saw Him, they would fall down before
KJV: when they saw him,
INT: when him they beheld fell down before him

Mark 15:47 V-IIA-3P
GRK: ἡ Ἰωσῆτος ἐθεώρουν ποῦ τέθειται
NAS: the [mother] of Joses were looking on [to see] where
KJV: [the mother] of Joses beheld where
INT: the of Joseph saw where he is laid

Luke 10:18 V-IIA-1P
GRK: δὲ αὐτοῖς Ἐθεώρουν τὸν Σατανᾶν
NAS: And He said to them, I was watching Satan
KJV: he said unto them, I beheld Satan as
INT: moreover to them I beheld Satan

John 6:2 V-IIA-3P
GRK: πολύς ὅτι ἐθεώρουν τὰ σημεῖα
INT: great because they saw the signs

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page