θεωρήσαντες
Englishman's Concordance
θεωρήσαντες (theōrēsantes) — 1 Occurrence

Luke 23:48 V-APA-NMP
GRK: θεωρίαν ταύτην θεωρήσαντες τὰ γενόμενα
NAS: spectacle, when they observed what had happened,
KJV: sight, beholding the things which were done,
INT: spectacle this having seen the things which had taken place

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page