θεωροῦντος
Englishman's Concordance
θεωροῦντος (theōrountos) — 1 Occurrence

Acts 17:16 V-PPA-GMS
GRK: ἐν αὐτῷ θεωροῦντος κατείδωλον οὖσαν
NAS: within him as he was observing the city
KJV: him, when he saw the city
INT: in him seeing full of idols being

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page