θεωροῦσιν
Englishman's Concordance
θεωροῦσιν (theōrousin) — 3 Occurrences

Mark 5:15 V-PIA-3P
GRK: Ἰησοῦν καὶ θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόμενον
NAS: to Jesus and observed the man who had been demon-possessed
KJV: and see him that was possessed with the devil,
INT: Jesus and see the [man] possessed by demons

Mark 16:4 V-PIA-3P
GRK: καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται
NAS: Looking up, they saw that the stone
KJV: when they looked, they saw that
INT: And having looked up they see that has been rolled away

John 6:19 V-PIA-3P
GRK: ἢ τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν
NAS: or four miles, they saw Jesus walking
KJV: furlongs, they see Jesus
INT: or thirty they see Jesus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page