θεωρήσουσιν
Englishman's Concordance
θεωρήσουσιν (theōrēsousin) — 1 Occurrence

John 7:3 V-FIA-3P
GRK: μαθηταί σου θεωρήσουσιν σοῦ τὰ
NAS: also may see Your works
KJV: disciples also may see the works that
INT: disciples of you may see of you the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page