4127. πληγή (plégé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4127. πληγή (plégé) — 22 Occurrences

Luke 10:30 N-AFP
GRK: αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον
KJV: and wounded [him], and departed,
INT: him and wounds having inflicted went away

Luke 12:48 N-GFP
GRK: δὲ ἄξια πληγῶν δαρήσεται ὀλίγας
NAS: deeds worthy of a flogging, will receive
KJV: things worthy of stripes, shall be beaten
INT: however [things] worthy of stripes will be beaten with few

Acts 16:23 N-AFP
GRK: ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς
NAS: them with many blows, they threw
KJV: many stripes upon them,
INT: having laid on them blows they cast [them] into

Acts 16:33 N-GFP
GRK: ἀπὸ τῶν πληγῶν καὶ ἐβαπτίσθη
NAS: and washed their wounds, and immediately
INT: from the wounds and was baptized

2 Corinthians 6:5 N-DFP
GRK: ἐν πληγαῖς ἐν φυλακαῖς
NAS: in beatings, in imprisonments,
KJV: In stripes, in imprisonments,
INT: in beatings in imprisonments

2 Corinthians 11:23 N-DFP
GRK: περισσοτέρως ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως ἐν
NAS: imprisonments, beaten times without number,
KJV: in stripes above measure,
INT: more abundantly in beatings above measure in

Revelation 9:18 N-GFP
GRK: τῶν τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν
NAS: three plagues, by the fire
INT: three plagues these were killed

Revelation 9:20 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις οὐδὲ
NAS: by these plagues, did not repent
KJV: by these plagues yet repented
INT: by the plagues these not even

Revelation 11:6 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ πληγῇ ὁσάκις ἐὰν
NAS: with every plague, as often
KJV: with all plagues, as often
INT: with every plague as often as if

Revelation 13:3 N-NFS
GRK: καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου
NAS: and his fatal wound was healed.
KJV: his deadly wound was healed: and
INT: and the wound the death

Revelation 13:12 N-NFS
GRK: ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου
NAS: whose fatal wound was healed.
KJV: whose deadly wound was healed.
INT: was healed the wound fatal

Revelation 13:14 N-AFS
GRK: ἔχει τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρης
NAS: had the wound of the sword
KJV: which had the wound by a sword, and
INT: has the wound of the sword

Revelation 15:1 N-AFP
GRK: ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ τὰς
NAS: seven plagues, [which are] the last,
KJV: the seven last plagues; for in
INT: seven having plagues seven the

Revelation 15:6 N-AFP
GRK: τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ
NAS: the seven plagues came
KJV: the seven plagues, clothed
INT: the seven plagues out of the

Revelation 15:8 N-NFP
GRK: αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ
NAS: the seven plagues of the seven
KJV: the seven plagues of the seven
INT: the seven plagues of the seven

Revelation 16:9 N-AFP
GRK: ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας καὶ
NAS: these plagues, and they did not repent
KJV: over these plagues: and they repented
INT: over the plagues these and

Revelation 16:21 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης
NAS: because of the plague of the hail,
KJV: because of the plague of the hail;
INT: out of the plague of the hail

Revelation 16:21 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ πληγὴ αὐτῆς σφόδρα
NAS: because its plague was extremely
KJV: for the plague thereof
INT: is the plague of it exceedingly

Revelation 18:4 N-GFP
GRK: ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς ἵνα
NAS: and receive of her plagues;
KJV: of her plagues.
INT: of the plagues of her that

Revelation 18:8 N-NFP
GRK: ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς θάνατος
NAS: day her plagues will come,
KJV: shall her plagues come in
INT: will come the plagues of her death

Revelation 21:9 N-GFP
GRK: τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων
NAS: last plagues came
KJV: of the seven last plagues, and talked
INT: of the seven plagues last

Revelation 22:18 N-AFP
GRK: αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας
NAS: will add to him the plagues which are written
KJV: him the plagues that are written
INT: him the plagues which are written

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page