πληγῶν
Englishman's Concordance
πληγῶν (plēgōn) — 5 Occurrences

Luke 12:48 N-GFP
GRK: δὲ ἄξια πληγῶν δαρήσεται ὀλίγας
NAS: deeds worthy of a flogging, will receive
KJV: things worthy of stripes, shall be beaten
INT: however [things] worthy of stripes will be beaten with few

Acts 16:33 N-GFP
GRK: ἀπὸ τῶν πληγῶν καὶ ἐβαπτίσθη
NAS: and washed their wounds, and immediately
INT: from the wounds and was baptized

Revelation 9:18 N-GFP
GRK: τῶν τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν
NAS: three plagues, by the fire
INT: three plagues these were killed

Revelation 18:4 N-GFP
GRK: ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς ἵνα
NAS: and receive of her plagues;
KJV: of her plagues.
INT: of the plagues of her that

Revelation 21:9 N-GFP
GRK: τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων
NAS: last plagues came
KJV: of the seven last plagues, and talked
INT: of the seven plagues last

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page