πληγαῖς
Englishman's Concordance
πληγαῖς (plēgais) — 3 Occurrences

2 Corinthians 6:5 N-DFP
GRK: ἐν πληγαῖς ἐν φυλακαῖς
NAS: in beatings, in imprisonments,
KJV: In stripes, in imprisonments,
INT: in beatings in imprisonments

2 Corinthians 11:23 N-DFP
GRK: περισσοτέρως ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως ἐν
NAS: imprisonments, beaten times without number,
KJV: in stripes above measure,
INT: more abundantly in beatings above measure in

Revelation 9:20 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις οὐδὲ
NAS: by these plagues, did not repent
KJV: by these plagues yet repented
INT: by the plagues these not even

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page