πλεονεξίας
Englishman's Concordance
πλεονεξίας (pleonexias) — 3 Occurrences

Luke 12:15 N-GFS
GRK: ἀπὸ πάσης πλεονεξίας ὅτι οὐκ
NAS: every form of greed; for not [even] when
KJV: beware of covetousness: for a man's
INT: from all covetousness for not

1 Thessalonians 2:5 N-GFS
GRK: ἐν προφάσει πλεονεξίας θεὸς μάρτυς
NAS: with a pretext for greed-- God
KJV: a cloke of covetousness; God
INT: with a pretext of covetousness God [is] witness

2 Peter 2:14 N-GFS
GRK: καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες κατάρας
NAS: trained in greed, accursed
KJV: exercised with covetous practices; cursed
INT: a heart exercised in craving having of curse

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page