4124. πλεονεξία (pleonexia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4124. πλεονεξία (pleonexia) — 10 Occurrences

Mark 7:22 N-NFP
GRK: πλεονεξίαι πονηρίαι δόλος
NAS: deeds of coveting [and] wickedness,
KJV: Thefts, covetousness, wickedness,
INT: covetous desires wickednesses deceit

Luke 12:15 N-GFS
GRK: ἀπὸ πάσης πλεονεξίας ὅτι οὐκ
NAS: every form of greed; for not [even] when
KJV: beware of covetousness: for a man's
INT: from all covetousness for not

Romans 1:29 N-DFS
GRK: ἀδικίᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ κακίᾳ μεστοὺς
NAS: wickedness, greed, evil;
KJV: wickedness, covetousness, maliciousness;
INT: unrighteousness wickedness covetousness malice full

2 Corinthians 9:5 N-AFS
GRK: μὴ ὡς πλεονεξίαν
NAS: and not affected by covetousness.
KJV: not as [of] covetousness.
INT: not as [of] covetousness

Ephesians 4:19 N-DFS
GRK: πάσης ἐν πλεονεξίᾳ
NAS: of impurity with greediness.
KJV: uncleanness with greediness.
INT: all with craving

Ephesians 5:3 N-NFS
GRK: πᾶσα ἢ πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω
NAS: or greed must not even
KJV: or covetousness, let it
INT: all or covetousness not even let it be named

Colossians 3:5 N-AFS
GRK: καὶ τὴν πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν
NAS: evil desire, and greed, which amounts
KJV: and covetousness, which
INT: and covetousness which is

1 Thessalonians 2:5 N-GFS
GRK: ἐν προφάσει πλεονεξίας θεὸς μάρτυς
NAS: with a pretext for greed-- God
KJV: a cloke of covetousness; God
INT: with a pretext of covetousness God [is] witness

2 Peter 2:3 N-DFS
GRK: καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις
NAS: and in [their] greed they will exploit
KJV: through covetousness shall they with feigned
INT: And through covetousness with well-turned words

2 Peter 2:14 N-GFS
GRK: καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες κατάρας
NAS: trained in greed, accursed
KJV: exercised with covetous practices; cursed
INT: a heart exercised in craving having of curse

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page