4123. πλεονέκτης (pleonektés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4123. πλεονέκτης (pleonektés) — 4 Occurrences

1 Corinthians 5:10 N-DMP
GRK: ἢ τοῖς πλεονέκταις καὶ ἅρπαξιν
NAS: or with the covetous and swindlers,
KJV: or with the covetous, or
INT: or with the covetous and swindlers

1 Corinthians 5:11 N-NMS
GRK: πόρνος ἢ πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης
NAS: or covetous, or
KJV: or covetous, or
INT: sexually immoral or covetous or idolater

1 Corinthians 6:10 N-NMP
GRK: κλέπται οὔτε πλεονέκται οὐ μέθυσοι
NAS: nor [the] covetous, nor
KJV: thieves, nor covetous, nor drunkards,
INT: thieves nor covetous not drunkards

Ephesians 5:5 N-NMS
GRK: ἀκάθαρτος ἢ πλεονέκτης ὅ ἐστιν
NAS: or covetous man, who
KJV: nor covetous man, who
INT: unclean person or covetous who is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page