πλευράν
Englishman's Concordance
πλευράν (pleuran) — 6 Occurrences

Matthew 27:49 N-AFS
GRK: αὐτοῦ τὴν πλευράν καὶ ἐξῆλθεν
INT: of him the side and flowed

John 19:34 N-AFS
GRK: αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν καὶ
NAS: pierced His side with a spear,
KJV: pierced his side, and forthwith
INT: his side pierced and

John 20:20 N-AFS
GRK: καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῖς ἐχάρησαν
NAS: His hands and His side. The disciples
KJV: and his side. Then were
INT: and his side to them Rejoiced

John 20:25 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ οὐ
NAS: my hand into His side, I will not believe.
KJV: into his side, I will not
INT: into the side of him no

John 20:27 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πλευράν μου καὶ
NAS: and put it into My side; and do not be unbelieving,
KJV: [it] into my side: and be
INT: into the side of me and

Acts 12:7 N-AFS
GRK: δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου
NAS: Peter's side and woke
KJV: Peter on the side, and raised
INT: moreover the side of Peter

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page