Revelation 15:6
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1831 [e]ἐξῆλθον
exēlthon
came forthV-AIA-3P
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
2033 [e]ἑπτὰ
hepta
sevenAdj-NMP
32 [e]ἄγγελοι
angeloi
angelsN-NMP
3588 [e]οἱ
hoi
- Art-NMP
2192 [e]ἔχοντες
echontes
havingV-PPA-NMP
3588 [e]τὰς
tas
theArt-AFP
2033 [e]ἑπτὰ
hepta
sevenAdj-AFP
4127 [e]πληγὰς
plēgas
plaguesN-AFP
1537 [e]ἐκ
ek
outPrep
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
3485 [e]ναοῦ,
naou
temple,N-GMS
1746 [e]ἐνδεδυμένοι
endedymenoi
having been clothed inV-RPM-NMP
3043 [e]λίνον
linon
linenN-ANS
2513 [e]καθαρὸν
katharon
pureAdj-ANS
2986 [e]λαμπρὸν
lampron
bright,Adj-ANS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4024 [e]περιεζωσμένοι
periezōsmenoi
having been girded withV-RPM/P-NMP
4012 [e]περὶ
peri
aroundPrep
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
4738 [e]στήθη
stēthē
chestsN-ANP
2223 [e]ζώνας
zōnas
sashesN-AFP
5552 [e]χρυσᾶς.
chrysas
golden.Adj-AFPGreek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 15:6 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ, ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν λαμπρὸν καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 15:6 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἐξῆλθαν οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ, ἐνδεδυμένοι λίθον καθαρὸν λαμπρὸν καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 15:6 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἐξῆλθαν / ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ, ἐνδεδυμένοι λίθον / λίνον καθαρὸν λαμπρὸν καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 15:6 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ, οἳ ἦσαν ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν λαμπρόν, καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 15:6 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ, οἳ ἦσαν ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν λαμπρὸν καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 15:6 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ἐξέρχομαι ὁ ἑπτά ἄγγελος ὁ ἔχω ὁ ἑπτά πληγή ἐκ ὁ ναός ἐνδύω λίνον καθαρός λαμπρός καί περιζώννυμι περί ὁ στῆθος ζώνη χρύσεος

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 15:6 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ, ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν καὶ λαμπρὸν, καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 15:6 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν καὶ λαμπρὸν καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς

Revelation 15:6 Hebrew Bible
ויצאו מן ההיכל שבעה המלאכים הנשאים את שבע המכות מלבשים בד טהור וצח וחגורים אזורי זהב על לבביהם׃

Revelation 15:6 Aramaic NT: Peshitta
ܘܢܦܩܘ ܫܒܥܐ ܡܠܐܟܝܢ ܡܢ ܗܝܟܠܐ ܗܢܘܢ ܕܐܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܫܒܥ ܡܚܘܢ ܟܕ ܠܒܝܫܝܢ ܟܬܢܐ ܕܟܝܐ ܘܢܗܝܪܐ ܘܐܤܝܪܝܢ ܥܠ ܚܕܝܝܗܘܢ ܐܤܪܐ ܕܕܗܒܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and the seven angels who had the seven plagues came out of the temple, clothed in linen, clean and bright, and girded around their chests with golden sashes.

King James Bible
And the seven angels came out of the temple, having the seven plagues, clothed in pure and white linen, and having their breasts girded with golden girdles.

Holman Christian Standard Bible
Out of the sanctuary came the seven angels with the seven plagues, dressed in clean, bright linen, with gold sashes wrapped around their chests.
Treasury of Scripture Knowledge

the seven angels. See on ver.

Revelation 15:1 And I saw another sign in heaven, great and marvelous, seven angels …

clothed.

Revelation 1:13 And in the middle of the seven candlesticks one like to the Son of …

Exodus 28:5-8 And they shall take gold, and blue, and purple, and scarlet, and fine linen…

Ezekiel 44:17,18 And it shall come to pass, that when they enter in at the gates of …

Luke 24:4 And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, …

Links
Revelation 15:6Revelation 15:6 NIVRevelation 15:6 NLTRevelation 15:6 ESVRevelation 15:6 NASBRevelation 15:6 KJVRevelation 15:6 Bible AppsRevelation 15:6 Biblia ParalelaRevelation 15:6 Chinese BibleRevelation 15:6 French BibleRevelation 15:6 German BibleBible Hub
Revelation 15:5
Top of Page
Top of Page