ἐξῆλθον
Englishman's Concordance
ἐξῆλθον (exēlthon) — 23 Occurrences

Matthew 12:44 V-AIA-1S
GRK: ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον καὶ ἐλθὸν
NAS: from which I came; and when it comes,
KJV: from whence I came out; and
INT: I will return from where I came out And having come

Matthew 25:1 V-AIA-3P
GRK: λαμπάδας ἑαυτῶν ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν
NAS: their lamps and went out to meet
KJV: lamps, and went forth to meet
INT: lamps of them went forth to meet

Matthew 26:30 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ
NAS: After singing a hymn, they went out to the Mount
KJV: when they had sung an hymn, they went out into
INT: And having sung a hymn they went out to the

Mark 1:38 V-AIA-1S
GRK: τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον
NAS: also; for that is what I came for.
KJV: for therefore came I forth.
INT: this therefore have I come forth

Mark 3:21 V-AIA-3P
GRK: παρ' αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν
NAS: When His own people heard [of] [this], they went out to take custody
KJV: heard [of it], they went out to lay hold
INT: belonging to him went out to seize him

Mark 8:11 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι
NAS: The Pharisees came out and began
KJV: the Pharisees came forth, and
INT: And went out the Pharisees

Mark 14:16 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ
NAS: The disciples went out and came
KJV: his disciples went forth, and came
INT: And went away his disciples

Mark 14:26 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ
NAS: After singing a hymn, they went out to the Mount
KJV: when they had sung an hymn, they went out into
INT: And having sung a hymn they went out to the

Luke 8:35 V-AIA-3P
GRK: ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν
NAS: [The people] went out to see
KJV: Then they went out to see
INT: they went out moreover to see

Luke 11:24 V-AIA-1S
GRK: μου ὅθεν ἐξῆλθον
NAS: to my house from which I came.'
KJV: house whence I came out.
INT: of me from where I came out

John 4:30 V-AIA-3P
GRK: ἐξῆλθον ἐκ τῆς
NAS: They went out of the city,
KJV: Then they went out of the city,
INT: They went forth out of the

John 8:42 V-AIA-1S
GRK: τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω
NAS: you would love Me, for I proceeded forth and have come
KJV: for I proceeded forth and came
INT: God came forth and am come

John 12:13 V-AIA-3P
GRK: φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν
NAS: of the palm trees and went out to meet
KJV: of palm trees, and went forth to meet
INT: palms and went out to meet

John 16:27 V-AIA-1S
GRK: τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον
NAS: Me and have believed that I came forth from the Father.
KJV: that I came out from God.
INT: God came out

John 16:28 V-AIA-1S
GRK: ἐξῆλθον παρὰ τοῦ
NAS: I came forth from the Father
KJV: I came forth from the Father,
INT: I came out from the

John 17:8 V-AIA-1S
GRK: παρὰ σοῦ ἐξῆλθον καὶ ἐπίστευσαν
NAS: understood that I came forth from You, and they believed
KJV: surely that I came out from thee,
INT: from you I came out and they believed

John 21:3 V-AIA-3P
GRK: σὺν σοί ἐξῆλθον καὶ ἐνέβησαν
NAS: come with you. They went out and got
KJV: thee. They went forth, and
INT: with you They went forth and went up

2 Corinthians 2:13 V-AIA-1S
GRK: ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἐξῆλθον εἰς Μακεδονίαν
NAS: but taking my leave of them, I went on to Macedonia.
KJV: of them, I went from thence into
INT: having taken leave of them I went out to Macedonia

Philippians 4:15 V-AIA-1S
GRK: εὐαγγελίου ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας
NAS: after I left Macedonia,
KJV: when I departed from
INT: gospel when I came out from Macedonia

2 John 1:7 V-AIA-3P
GRK: πολλοὶ πλάνοι ἐξῆλθον εἰς τὸν
NAS: deceivers have gone out into the world,
INT: many deceivers entered into the

3 John 1:7 V-AIA-3P
GRK: τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθον μηδὲν λαμβάνοντες
NAS: For they went out for the sake
KJV: sake they went forth, taking
INT: of the name they went forth nothing taking

Revelation 9:3 V-AIA-3P
GRK: τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς
NAS: out of the smoke came locusts
KJV: And there came out of the smoke
INT: the smoke came forth locusts unto

Revelation 15:6 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ
NAS: plagues came out of the temple,
KJV: angels came out of
INT: and came forth the seven

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1831
219 Occurrences


ἐξῆλθαν — 2 Occ.
ἐξήλθατε — 9 Occ.
ἐξῆλθεν — 68 Occ.
ἐξῆλθες — 1 Occ.
ἐξήλθομεν — 1 Occ.
ἐξῆλθον — 23 Occ.
ἐξήρχετο — 2 Occ.
ἐξήρχοντο — 2 Occ.
ἐξεληλύθασιν — 1 Occ.
ἐξεληλύθει — 2 Occ.
ἐξελήλυθεν — 2 Occ.
ἐξεληλυθός — 1 Occ.
ἐξεληλυθότας — 1 Occ.
ἐξεληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐξελεύσεται — 3 Occ.
ἐξελεύσονται — 2 Occ.
ἐξέλθατε — 2 Occ.
ἔξελθε — 10 Occ.
ἐξέλθῃ — 3 Occ.
ἐξέλθῃς — 2 Occ.
ἐξέλθητε — 3 Occ.
ἐξελθεῖν — 9 Occ.
ἐξελθὼν — 21 Occ.
ἐξελθόντα — 3 Occ.
ἐξελθόντες — 18 Occ.
ἐξελθόντι — 1 Occ.
ἐξελθόντων — 2 Occ.
ἐξελθόντος — 3 Occ.
ἐξελθοῦσα — 3 Occ.
ἐξελθοῦσαι — 1 Occ.
ἐξελθοῦσαν — 1 Occ.
ἐξελθούσῃ — 1 Occ.
ἐξέρχεσθε — 2 Occ.
ἐξέρχεται — 3 Occ.
ἐξερχώμεθα — 1 Occ.
ἐξερχομένων — 1 Occ.
ἐξερχόμενοι — 5 Occ.
ἐξερχόμενος — 1 Occ.
ἐξέρχονται — 2 Occ.
Additional Entries
ἐξιέναι — 2 Occ.
Ἐξιόντων — 1 Occ.
ἐξελκόμενος — 1 Occ.
ἐξέραμα — 1 Occ.
ἐξηραύνησαν — 1 Occ.
ἐξῆλθαν — 2 Occ.
ἐξήλθατε — 9 Occ.
ἐξῆλθεν — 68 Occ.
ἐξῆλθες — 1 Occ.
ἐξήλθομεν — 1 Occ.
ἐξήρχετο — 2 Occ.
ἐξήρχοντο — 2 Occ.
ἐξεληλύθασιν — 1 Occ.
ἐξεληλύθει — 2 Occ.
ἐξελήλυθεν — 2 Occ.
ἐξεληλυθός — 1 Occ.
ἐξεληλυθότας — 1 Occ.
ἐξεληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐξελεύσεται — 3 Occ.
ἐξελεύσονται — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page