ἐξελθεῖν
Englishman's Concordance
ἐξελθεῖν (exelthein) — 9 Occurrences

Mark 9:29 V-ANA
GRK: οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ
NAS: cannot come out by anything
KJV: kind can come forth by nothing,
INT: nothing can go out if not

Luke 6:12 V-ANA
GRK: ἡμέραις ταύταις ἐξελθεῖν αὐτὸν εἰς
NAS: time that He went off to the mountain
KJV: days, that he went out into
INT: days these he went out him on

Luke 8:29 V-ANA
GRK: τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ
NAS: spirit to come out of the man.
KJV: spirit to come out of
INT: unclean to come out from the

John 1:43 V-ANA
GRK: ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν
NAS: He purposed to go into Galilee,
KJV: Jesus would go forth into Galilee,
INT: next day he desired to go forth into

Acts 16:3 V-ANA
GRK: σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν καὶ λαβὼν
NAS: this man to go with him; and he took
KJV: would Paul have to go forth with him;
INT: with him to go forth and having taken

Acts 16:10 V-ANA
GRK: εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς Μακεδονίαν
NAS: we sought to go into Macedonia,
KJV: we endeavoured to go into
INT: immediately we sought to go forth to Macedonia

Acts 16:18 V-ANA
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ' αὐτῆς
NAS: Christ to come out of her! And it came
KJV: of Jesus Christ to come out of her.
INT: of Jesus Christ to come out from her

1 Corinthians 5:10 V-ANA
GRK: τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν
NAS: you would have to go out of the world.
KJV: must ye needs go out of
INT: the world to go

Hebrews 11:8 V-ANA
GRK: Ἀβραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς τόπον
NAS: obeyed by going out to a place
KJV: when he was called to go out into
INT: Abraham obeyed to go out into place

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1831
219 Occurrences


ἐξῆλθαν — 2 Occ.
ἐξήλθατε — 9 Occ.
ἐξῆλθεν — 68 Occ.
ἐξῆλθες — 1 Occ.
ἐξήλθομεν — 1 Occ.
ἐξῆλθον — 23 Occ.
ἐξήρχετο — 2 Occ.
ἐξήρχοντο — 2 Occ.
ἐξεληλύθασιν — 1 Occ.
ἐξεληλύθει — 2 Occ.
ἐξελήλυθεν — 2 Occ.
ἐξεληλυθός — 1 Occ.
ἐξεληλυθότας — 1 Occ.
ἐξεληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐξελεύσεται — 3 Occ.
ἐξελεύσονται — 2 Occ.
ἐξέλθατε — 2 Occ.
ἔξελθε — 10 Occ.
ἐξέλθῃ — 3 Occ.
ἐξέλθῃς — 2 Occ.
ἐξέλθητε — 3 Occ.
ἐξελθεῖν — 9 Occ.
ἐξελθὼν — 21 Occ.
ἐξελθόντα — 3 Occ.
ἐξελθόντες — 18 Occ.
ἐξελθόντι — 1 Occ.
ἐξελθόντων — 2 Occ.
ἐξελθόντος — 3 Occ.
ἐξελθοῦσα — 3 Occ.
ἐξελθοῦσαι — 1 Occ.
ἐξελθοῦσαν — 1 Occ.
ἐξελθούσῃ — 1 Occ.
ἐξέρχεσθε — 2 Occ.
ἐξέρχεται — 3 Occ.
ἐξερχώμεθα — 1 Occ.
ἐξερχομένων — 1 Occ.
ἐξερχόμενοι — 5 Occ.
ἐξερχόμενος — 1 Occ.
ἐξέρχονται — 2 Occ.
Additional Entries
ἐξεληλυθός — 1 Occ.
ἐξεληλυθότας — 1 Occ.
ἐξεληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐξελεύσεται — 3 Occ.
ἐξελεύσονται — 2 Occ.
ἐξέλθατε — 2 Occ.
ἔξελθε — 10 Occ.
ἐξέλθῃ — 3 Occ.
ἐξέλθῃς — 2 Occ.
ἐξέλθητε — 3 Occ.
ἐξελθὼν — 21 Occ.
ἐξελθόντα — 3 Occ.
ἐξελθόντες — 18 Occ.
ἐξελθόντι — 1 Occ.
ἐξελθόντων — 2 Occ.
ἐξελθόντος — 3 Occ.
ἐξελθοῦσα — 3 Occ.
ἐξελθοῦσαι — 1 Occ.
ἐξελθοῦσαν — 1 Occ.
ἐξελθούσῃ — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page