ἐξήλθατε
Englishman's Concordance
ἐξήλθατε (exēlthate) — 9 Occurrences

Matthew 11:7 V-AIA-2P
GRK: Ἰωάννου Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν
NAS: What did you go out into the wilderness
KJV: What went ye out into
INT: John What went you out into the

Matthew 11:8 V-AIA-2P
GRK: ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν ἄνθρωπον
NAS: But what did you go out to see? A man
KJV: But what went ye out for to see? A man
INT: But what went you out to see a man

Matthew 11:9 V-AIA-2P
GRK: ἀλλὰ τί ἐξήλθατε προφήτην ἰδεῖν
NAS: But what did you go out to see?
KJV: what went ye out for to see?
INT: But why went you out a prophet to see

Matthew 26:55 V-AIA-2P
GRK: ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν
NAS: to the crowds, Have you come out with swords
KJV: to the multitudes, Are ye come out as
INT: against a robber are you come out with swords

Mark 14:48 V-AIA-2P
GRK: ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν
NAS: said to them, Have you come out with swords
KJV: unto them, Are ye come out, as
INT: against a robber are you come out with swords

Luke 7:24 V-AIA-2P
GRK: Ἰωάννου Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν
NAS: What did you go out into the wilderness
KJV: What went ye out into
INT: John What have you gone out into the

Luke 7:25 V-AIA-2P
GRK: ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν ἄνθρωπον
NAS: But what did you go out to see? A man
KJV: But what went ye out for to see? A man
INT: But what have you gone out to see a man

Luke 7:26 V-AIA-2P
GRK: ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν προφήτην
NAS: But what did you go out to see?
KJV: what went ye out for to see?
INT: But what have you gone out to see a prophet

Luke 22:52 V-AIA-2P
GRK: ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν
NAS: against Him, Have you come out with swords
KJV: to him, Be ye come out, as against
INT: against a robber have you come out with swords

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1831
219 Occurrences


ἐξῆλθαν — 2 Occ.
ἐξήλθατε — 9 Occ.
ἐξῆλθεν — 68 Occ.
ἐξῆλθες — 1 Occ.
ἐξήλθομεν — 1 Occ.
ἐξῆλθον — 23 Occ.
ἐξήρχετο — 2 Occ.
ἐξήρχοντο — 2 Occ.
ἐξεληλύθασιν — 1 Occ.
ἐξεληλύθει — 2 Occ.
ἐξελήλυθεν — 2 Occ.
ἐξεληλυθός — 1 Occ.
ἐξεληλυθότας — 1 Occ.
ἐξεληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐξελεύσεται — 3 Occ.
ἐξελεύσονται — 2 Occ.
ἐξέλθατε — 2 Occ.
ἔξελθε — 10 Occ.
ἐξέλθῃ — 3 Occ.
ἐξέλθῃς — 2 Occ.
ἐξέλθητε — 3 Occ.
ἐξελθεῖν — 9 Occ.
ἐξελθὼν — 21 Occ.
ἐξελθόντα — 3 Occ.
ἐξελθόντες — 18 Occ.
ἐξελθόντι — 1 Occ.
ἐξελθόντων — 2 Occ.
ἐξελθόντος — 3 Occ.
ἐξελθοῦσα — 3 Occ.
ἐξελθοῦσαι — 1 Occ.
ἐξελθοῦσαν — 1 Occ.
ἐξελθούσῃ — 1 Occ.
ἐξέρχεσθε — 2 Occ.
ἐξέρχεται — 3 Occ.
ἐξερχώμεθα — 1 Occ.
ἐξερχομένων — 1 Occ.
ἐξερχόμενοι — 5 Occ.
ἐξερχόμενος — 1 Occ.
ἐξέρχονται — 2 Occ.
Additional Entries
ἐξαυτῆς — 6 Occ.
ἐξήγειρά — 1 Occ.
ἐξεγερεῖ — 1 Occ.
ἐξῄεσαν — 1 Occ.
ἐξιέναι — 2 Occ.
Ἐξιόντων — 1 Occ.
ἐξελκόμενος — 1 Occ.
ἐξέραμα — 1 Occ.
ἐξηραύνησαν — 1 Occ.
ἐξῆλθαν — 2 Occ.
ἐξῆλθεν — 68 Occ.
ἐξῆλθες — 1 Occ.
ἐξήλθομεν — 1 Occ.
ἐξῆλθον — 23 Occ.
ἐξήρχετο — 2 Occ.
ἐξήρχοντο — 2 Occ.
ἐξεληλύθασιν — 1 Occ.
ἐξεληλύθει — 2 Occ.
ἐξελήλυθεν — 2 Occ.
ἐξεληλυθός — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page