ἐξελθόντες
Englishman's Concordance
ἐξελθόντες (exelthontes) — 18 Occurrences

Matthew 8:32 V-APA-NMP
GRK: οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς
NAS: to them, Go! And they came out and went
KJV: And when they were come out, they went
INT: moreover having gone out they went away into

Matthew 9:31 V-APA-NMP
GRK: οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν
NAS: But they went out and spread the news
KJV: But they, when they were departed, spread abroad
INT: however having gone out they make known him

Matthew 12:14 V-APA-NMP
GRK: Ἐξελθόντες δὲ οἱ
NAS: But the Pharisees went out and conspired
KJV: the Pharisees went out, and held
INT: having gone out moreover the

Matthew 22:10 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι
NAS: slaves went out into the streets
KJV: servants went out into
INT: And having gone out the servants

Matthew 27:53 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν
NAS: and coming out of the tombs after
KJV: And came out of the graves
INT: and having gone forth out of the

Mark 1:29 V-APA-NMP
GRK: τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς
KJV: forthwith, when they were come out of
INT: the synagogue having gone forth they came into

Mark 3:6 V-APA-NMP
GRK: Καὶ ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι
NAS: The Pharisees went out and immediately
KJV: the Pharisees went forth, and straightway
INT: And having gone out the Pharisees

Mark 6:12 V-APA-NMP
GRK: Καὶ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν ἵνα
NAS: They went out and preached
KJV: And they went out, and preached that
INT: And having gone out they preached that

Mark 9:30 V-APA-NMP
GRK: Κἀκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ
NAS: From there they went out and [began] to go
KJV: And they departed thence, and passed
INT: From there having gone forth they passed through

Mark 16:20 V-APA-NMP
GRK: ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ
NAS: And they went out and preached
KJV: they went forth, and preached
INT: they moreover having gone forth preached everywhere

Luke 10:10 V-APA-NMP
GRK: δέχωνται ὑμᾶς ἐξελθόντες εἰς τὰς
NAS: and they do not receive you, go out into its streets
KJV: not, go your ways out into
INT: they do receive you having gone out into the

Acts 12:10 V-APA-NMP
GRK: αὐτοῖς καὶ ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην
NAS: for them by itself; and they went out and went along
KJV: and they went out, and passed on through
INT: to them and having gone out they went on through street

Acts 15:24 V-APA
GRK: ἐξ ἡμῶν ἐξελθόντες ἐτάραξαν ὑμᾶς
INT: from among us went out troubled you

Acts 16:36 V-APA-NMP
GRK: νῦν οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν
NAS: you. Therefore come out now
KJV: now therefore depart, and go in
INT: Now therefore having gone out depart in

Acts 16:40 V-APA-NMP
GRK: ἐξελθόντες δὲ ἀπὸ
NAS: They went out of the prison
KJV: And they went out of the prison,
INT: having gone forth moreover out of

Acts 21:5 V-APA-NMP
GRK: τὰς ἡμέρας ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα προπεμπόντων
NAS: there were ended, we left and started
KJV: those days, we departed and went our way;
INT: the days having set out we journeyed accompanying

Acts 21:8 V-APA-NMP
GRK: δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες ἤλθομεν εἰς
NAS: On the next day we left and came
KJV: Paul's company departed, and came unto
INT: moreover next day having gone forth we came to

Hebrews 3:16 V-APA-NMP
GRK: πάντες οἱ ἐξελθόντες ἐξ Αἰγύπτου
NAS: who came out of Egypt
KJV: not all that came out of Egypt
INT: all the [ones] having come out from Egypt

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1831
219 Occurrences


ἐξῆλθαν — 2 Occ.
ἐξήλθατε — 9 Occ.
ἐξῆλθεν — 68 Occ.
ἐξῆλθες — 1 Occ.
ἐξήλθομεν — 1 Occ.
ἐξῆλθον — 23 Occ.
ἐξήρχετο — 2 Occ.
ἐξήρχοντο — 2 Occ.
ἐξεληλύθασιν — 1 Occ.
ἐξεληλύθει — 2 Occ.
ἐξελήλυθεν — 2 Occ.
ἐξεληλυθός — 1 Occ.
ἐξεληλυθότας — 1 Occ.
ἐξεληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐξελεύσεται — 3 Occ.
ἐξελεύσονται — 2 Occ.
ἐξέλθατε — 2 Occ.
ἔξελθε — 10 Occ.
ἐξέλθῃ — 3 Occ.
ἐξέλθῃς — 2 Occ.
ἐξέλθητε — 3 Occ.
ἐξελθεῖν — 9 Occ.
ἐξελθὼν — 21 Occ.
ἐξελθόντα — 3 Occ.
ἐξελθόντες — 18 Occ.
ἐξελθόντι — 1 Occ.
ἐξελθόντων — 2 Occ.
ἐξελθόντος — 3 Occ.
ἐξελθοῦσα — 3 Occ.
ἐξελθοῦσαι — 1 Occ.
ἐξελθοῦσαν — 1 Occ.
ἐξελθούσῃ — 1 Occ.
ἐξέρχεσθε — 2 Occ.
ἐξέρχεται — 3 Occ.
ἐξερχώμεθα — 1 Occ.
ἐξερχομένων — 1 Occ.
ἐξερχόμενοι — 5 Occ.
ἐξερχόμενος — 1 Occ.
ἐξέρχονται — 2 Occ.
Additional Entries
ἐξελεύσεται — 3 Occ.
ἐξελεύσονται — 2 Occ.
ἐξέλθατε — 2 Occ.
ἔξελθε — 10 Occ.
ἐξέλθῃ — 3 Occ.
ἐξέλθῃς — 2 Occ.
ἐξέλθητε — 3 Occ.
ἐξελθεῖν — 9 Occ.
ἐξελθὼν — 21 Occ.
ἐξελθόντα — 3 Occ.
ἐξελθόντι — 1 Occ.
ἐξελθόντων — 2 Occ.
ἐξελθόντος — 3 Occ.
ἐξελθοῦσα — 3 Occ.
ἐξελθοῦσαι — 1 Occ.
ἐξελθοῦσαν — 1 Occ.
ἐξελθούσῃ — 1 Occ.
ἐξέρχεσθε — 2 Occ.
ἐξέρχεται — 3 Occ.
ἐξερχώμεθα — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page