3485. ναός (naos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3485. ναός (naos) — 45 Occurrences

Matthew 23:16 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ναῷ οὐδέν ἐστιν
NAS: swears by the temple, [that] is nothing;
KJV: by the temple, it is
INT: by the temple nothing it is

Matthew 23:16 N-GMS
GRK: χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀφείλει
NAS: by the gold of the temple is obligated.'
KJV: the gold of the temple, he is a debtor!
INT: gold of the temple is bound by his oath

Matthew 23:17 N-NMS
GRK: ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάσας
NAS: or the temple that sanctified
KJV: or the temple that sanctifieth
INT: or the temple which having sanctified

Matthew 23:21 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν
NAS: swears by the temple, swears
KJV: by the temple, sweareth
INT: by the temple swears by

Matthew 23:35 N-GMS
GRK: μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ
NAS: between the temple and the altar.
KJV: between the temple and
INT: between the temple and the

Matthew 26:61 N-AMS
GRK: καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ
NAS: to destroy the temple of God
KJV: to destroy the temple of God,
INT: to destroy the temple of God

Matthew 27:5 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ναὸν ἀνεχώρησεν καὶ
NAS: the pieces of silver into the temple sanctuary and departed;
KJV: in the temple, and departed,
INT: into the temple he withdrew and

Matthew 27:40 N-AMS
GRK: καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν
NAS: You who [are going to] destroy the temple and rebuild
KJV: Thou that destroyest the temple, and
INT: destroy the temple and in

Matthew 27:51 N-GMS
GRK: καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη ἀπ'
NAS: the veil of the temple was torn
KJV: the veil of the temple was rent
INT: veil of the temple was torn from

Mark 14:58 N-AMS
GRK: καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν
NAS: this temple made with hands,
KJV: this temple that is made with hands,
INT: will destroy the temple this the

Mark 15:29 N-AMS
GRK: καταλύων τὸν ναὸν καὶ οἰκοδομῶν
NAS: You who [are] [going to] destroy the temple and rebuild
KJV: thou that destroyest the temple, and
INT: you who destroy the temple and build [it]

Mark 15:38 N-GMS
GRK: καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς
NAS: And the veil of the temple was torn
KJV: And the veil of the temple was rent in
INT: veil of the temple was torn into

Luke 1:9 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου
NAS: to enter the temple of the Lord
KJV: into the temple of the Lord.
INT: into the temple of the Lord

Luke 1:21 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ναῷ αὐτόν
NAS: at his delay in the temple.
KJV: tarried so long in the temple.
INT: in the temple of him

Luke 1:22 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ναῷ καὶ αὐτὸς
NAS: a vision in the temple; and he kept making signs
KJV: a vision in the temple: for he
INT: in the temple And he

Luke 23:45 N-GMS
GRK: καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον
NAS: and the veil of the temple was torn
KJV: the veil of the temple was rent
INT: veil of the temple in [the] middle

John 2:19 N-AMS
GRK: Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ
NAS: this temple, and in three
KJV: Destroy this temple, and in
INT: Destroy the temple this and

John 2:20 N-NMS
GRK: οἰκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος καὶ
NAS: this temple, and will You raise
KJV: was this temple in building, and
INT: was building the temple this and

John 2:21 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος
NAS: But He was speaking of the temple of His body.
KJV: spake of the temple of his body.
INT: concerning the temple of the body

Acts 17:24 N-DMP
GRK: ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ
NAS: does not dwell in temples made with hands;
KJV: not in temples made with hands;
INT: in hand-made temples dwells

Acts 19:24 N-AMP
GRK: ἀργυροκόπος ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς Ἀρτέμιδος
NAS: silver shrines of Artemis,
KJV: silver shrines for Diana,
INT: a silversmith making shrines silver of Artemis

1 Corinthians 3:16 N-NMS
GRK: οἴδατε ὅτι ναὸς θεοῦ ἐστὲ
NAS: Do you not know that you are a temple of God
KJV: that ye are the temple of God, and
INT: Know you that temple of God you are

1 Corinthians 3:17 N-AMS
GRK: τις τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ
NAS: destroys the temple of God,
KJV: defile the temple of God,
INT: anyone the temple of God

1 Corinthians 3:17 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ ναὸς τοῦ θεοῦ
NAS: will destroy him, for the temple of God
KJV: destroy; for the temple of God is
INT: indeed [the] temple of God

1 Corinthians 6:19 N-NMS
GRK: σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν
NAS: that your body is a temple of the Holy
KJV: body is the temple of the Holy Ghost
INT: body of you a temple of the in

2 Corinthians 6:16 N-DMS
GRK: δὲ συνκατάθεσις ναῷ θεοῦ μετὰ
NAS: agreement has the temple of God
KJV: agreement hath the temple of God
INT: moreover agreement a temple of God with

2 Corinthians 6:16 N-NMS
GRK: ἡμεῖς γὰρ ναὸς θεοῦ ἐσμὲν
NAS: with idols? For we are the temple of the living
KJV: ye are the temple of the living God;
INT: we indeed a temple of God are

Ephesians 2:21 N-AMS
GRK: αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν
NAS: into a holy temple in the Lord,
KJV: unto an holy temple in the Lord:
INT: increases to a temple holy in

2 Thessalonians 2:4 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ
NAS: that he takes his seat in the temple of God,
KJV: sitteth in the temple of God, shewing
INT: in the temple of God

Revelation 3:12 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ
NAS: him a pillar in the temple of My God,
KJV: a pillar in the temple of my God,
INT: in the temple of the God

Revelation 7:15 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ καὶ
NAS: and night in His temple; and He who sits
KJV: in his temple: and he that sitteth
INT: in the temple of him and

Revelation 11:1 N-AMS
GRK: μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ
NAS: up and measure the temple of God
KJV: and measure the temple of God, and
INT: measure the temple of God

Revelation 11:2 N-GMS
GRK: ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξωθεν
NAS: which is outside the temple and do not measure
KJV: which is without the temple leave out,
INT: within the temple leave out

Revelation 11:19 N-NMS
GRK: ἠνοίγη ὁ ναὸς τοῦ θεοῦ
NAS: And the temple of God
KJV: And the temple of God was opened
INT: was opened the temple of God

Revelation 11:19 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ καὶ
NAS: appeared in His temple, and there were flashes of lightning
KJV: in his temple the ark of his
INT: in the temple of him and

Revelation 14:15 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ναοῦ κράζων ἐν
NAS: came out of the temple, crying
KJV: came out of the temple, crying with
INT: of the temple crying with

Revelation 14:17 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν
NAS: came out of the temple which
KJV: came out of the temple which is in
INT: out of the temple which [is] in

Revelation 15:5 N-NMS
GRK: ἠνοίγη ὁ ναὸς τῆς σκηνῆς
NAS: I looked, and the temple of the tabernacle
KJV: behold, the temple of the tabernacle
INT: was opened the temple of the tabernacle

Revelation 15:6 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ναοῦ ἐνδεδυμένοι λίνον
NAS: came out of the temple, clothed
KJV: out of the temple, having
INT: out of the temple clothed in linen

Revelation 15:8 N-NMS
GRK: ἐγεμίσθη ὁ ναὸς καπνοῦ ἐκ
NAS: And the temple was filled with smoke
KJV: And the temple was filled with smoke
INT: was filled the temple with smoke from

Revelation 15:8 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ναὸν ἄχρι τελεσθῶσιν
NAS: to enter the temple until
KJV: into the temple, till
INT: into the temple until were completed

Revelation 16:1 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς
NAS: voice from the temple, saying
KJV: out of the temple saying
INT: out of the temple saying to the

Revelation 16:17 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ
NAS: came out of the temple from the throne,
KJV: out of the temple of heaven,
INT: from the temple out of of the

Revelation 21:22 N-AMS
GRK: Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον
NAS: no temple in it, for the Lord
KJV: I saw no temple therein: for
INT: And temple not I saw

Revelation 21:22 N-NMS
GRK: ὁ παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστίν
NAS: and the Lamb are its temple.
KJV: the Lamb are the temple of it.
INT: Almighty temple of it is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page