ναὶ
Englishman's Concordance
ναὶ (nai) — 34 Occurrences

Matthew 5:37 Prtcl
GRK: λόγος ὑμῶν ναὶ ναί οὒ
NAS: But let your statement be, 'Yes, yes
KJV: communication be, Yea, yea; Nay,
INT: statement of you Yes yes no

Matthew 5:37 Prtcl
GRK: ὑμῶν ναὶ ναί οὒ οὔ
NAS: be, 'Yes, yes [or] 'No,
KJV: be, Yea, yea; Nay, nay:
INT: of you Yes yes no no

Matthew 9:28 Prtcl
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Ναί κύριε
NAS: this? They said to Him, Yes, Lord.
KJV: They said unto him, Yea, Lord.
INT: They say to him Yes Lord

Matthew 11:9 Prtcl
GRK: προφήτην ἰδεῖν ναί λέγω ὑμῖν
NAS: A prophet? Yes, I tell
KJV: A prophet? yea, I say
INT: a prophet to see Yes I say to you

Matthew 11:26 Prtcl
GRK: ναί ὁ πατήρ
NAS: Yes, Father, for this way
KJV: Even so, Father: for
INT: Yes Father

Matthew 13:51 Prtcl
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Ναί
NAS: They said to Him, Yes.
KJV: They say unto him, Yea, Lord.
INT: They say to him Yes

Matthew 15:27 Prtcl
GRK: δὲ εἶπεν Ναί κύριε καὶ
NAS: But she said, Yes, Lord; but even
KJV: And she said, Truth, Lord: yet
INT: moreover she said Yes master even

Matthew 17:25 Prtcl
GRK: λέγει Ναί καὶ ἐλθόντα
NAS: He said, Yes. And when he came
KJV: He saith, Yes. And when
INT: He says Yes And when he having entered

Matthew 21:16 Prtcl
GRK: λέγει αὐτοῖς Ναί οὐδέποτε ἀνέγνωτε
NAS: said to them, Yes; have you never
KJV: unto them, Yea; have ye never
INT: says to them Yes never did you read

Mark 7:28 Prtcl
GRK: λέγει αὐτῷ Ναί κύριε καὶ
NAS: and said to Him, Yes, Lord,
KJV: said unto him, Yes, Lord: yet
INT: says to him Yes Lord for even

Luke 7:26 Prtcl
GRK: ἰδεῖν προφήτην ναί λέγω ὑμῖν
NAS: A prophet? Yes, I say
KJV: A prophet? Yea, I say
INT: to see a prophet Yes I say to you

Luke 10:21 Prtcl
GRK: αὐτὰ νηπίοις ναί ὁ πατήρ
NAS: them to infants. Yes, Father,
KJV: them unto babes: even so, Father; for
INT: them to little children yes Father

Luke 11:51 Prtcl
GRK: τοῦ οἴκου ναί λέγω ὑμῖν
NAS: and the house [of God]; yes, I tell
KJV: and the temple: verily I say unto you,
INT: the house yes I say to you

Luke 12:5 Prtcl
GRK: τὴν γέενναν ναί λέγω ὑμῖν
NAS: into hell; yes, I tell
KJV: into hell; yea, I say unto you,
INT: hell yes I say to you

John 11:27 Prtcl
GRK: λέγει αὐτῷ Ναί κύριε ἐγὼ
NAS: She said to Him, Yes, Lord;
KJV: She saith unto him, Yea, Lord: I
INT: She says to him Yes Lord I

John 21:15 Prtcl
GRK: λέγει αὐτῷ Ναί κύριε σὺ
NAS: He said to Him, Yes, Lord;
KJV: He saith unto him, Yea, Lord; thou
INT: He says to him Yes Lord you

John 21:16 Prtcl
GRK: λέγει αὐτῷ Ναί κύριε σὺ
NAS: Me? He said to Him, Yes, Lord;
KJV: He saith unto him, Yea, Lord; thou
INT: He says to him Yes Lord you

Acts 5:8 Prtcl
GRK: δὲ εἶπεν Ναί τοσούτου
NAS: And she said, Yes, that was the price.
KJV: And she said, Yea, for so much.
INT: and she said Yes for so much

Acts 22:27 Prtcl
GRK: δὲ ἔφη Ναί
NAS: And he said, Yes.
KJV: He said, Yea.
INT: moreover he said Yes

Romans 3:29 Prtcl
GRK: καὶ ἐθνῶν ναὶ καὶ ἐθνῶν
NAS: also? Yes, of Gentiles
KJV: of the Gentiles? Yes, of the Gentiles
INT: also of Gentiles Yes also of Gentiles

2 Corinthians 1:17 Prtcl
GRK: ἐμοὶ τό Ναί ναὶ καὶ
NAS: so that with me there will be yes, yes
KJV: me there should be yea yea, and
INT: me yes yes and

2 Corinthians 1:17 Prtcl
GRK: τό Ναί ναὶ καὶ τό
NAS: that with me there will be yes, yes and no,
KJV: there should be yea yea, and nay
INT: yes yes and

2 Corinthians 1:18 Prtcl
GRK: οὐκ ἔστιν Ναί καὶ Οὔ
NAS: our word to you is not yes and no.
KJV: was not yea and nay.
INT: not was yes and no

2 Corinthians 1:19 Prtcl
GRK: οὐκ ἐγένετο Ναί καὶ Οὔ
NAS: and Timothy-- was not yes and no,
KJV: was not yea and nay,
INT: not was yes and no

2 Corinthians 1:19 Prtcl
GRK: Οὔ ἀλλὰ Ναί ἐν αὐτῷ
NAS: was not yes and no, but is yes in Him.
KJV: him was yea.
INT: no but yes in him

2 Corinthians 1:20 Prtcl
GRK: αὐτῷ τό Ναί διὸ καὶ
NAS: of God, in Him they are yes; therefore
KJV: in him [are] yea, and in
INT: him [is] the yes therefore and

Philippians 4:3 Prtcl
GRK: ναὶ ἐρωτῶ καὶ
NAS: Indeed, true companion,
INT: Yes I ask also

Philemon 1:20 Prtcl
GRK: ναί ἀδελφέ ἐγώ
NAS: Yes, brother, let me benefit
KJV: Yea, brother, let
INT: Yes brother I

James 5:12 Prtcl
GRK: ὑμῶν τό Ναί ναὶ καὶ
NAS: oath; but your yes is to be yes,
KJV: let your yea be yea;
INT: of you the yes yes and

James 5:12 Prtcl
GRK: τό Ναί ναὶ καὶ τό
NAS: but your yes is to be yes, and your no,
KJV: yea be yea; and [your] nay,
INT: the yes yes and the

Revelation 1:7 Prtcl
GRK: τῆς γῆς ναί ἀμήν
NAS: over Him. So it is to be. Amen.
KJV: because of him. Even so, Amen.
INT: of the earth Even so amen

Revelation 14:13 Prtcl
GRK: ἀπ' ἄρτι ναί λέγει τὸ
NAS: from now on!' Yes, says
KJV: from henceforth: Yea, saith
INT: from presently Yes says the

Revelation 16:7 Prtcl
GRK: θυσιαστηρίου λέγοντος Ναί κύριε ὁ
NAS: the altar saying, Yes, O Lord God,
KJV: the altar say, Even so, Lord God
INT: altar saying Yes Lord

Revelation 22:20 Prtcl
GRK: μαρτυρῶν ταῦτα Ναί ἔρχομαι ταχύ
NAS: says, Yes, I am coming
KJV: saith, Surely I come
INT: testifies these things Yes I am coming quickly

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page