Matthew 17:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Λέγει
legei
He says,V-PIA-3S
3483 [e]Ναί.
Nai
Yes.Prtcl
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
2064 [e]ἐλθόντα
elthonta
he having enteredV-APA-AMS
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3614 [e]οἰκίαν
oikian
house,N-AFS
4399 [e]προέφθασεν
proephthasen
anticipatedV-AIA-3S
846 [e]αὐτὸν
auton
himPPro-AM3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
3004 [e]λέγων
legōn
saying,V-PPA-NMS
5101 [e]Τί
Ti
WhatIPro-NNS
4771 [e]σοι
soi
youPPro-D2S
1380 [e]δοκεῖ,
dokei
do think,V-PIA-3S
4613 [e]Σίμων;
Simōn
Simon?N-VMS
3588 [e]οἱ
hoi
TheArt-NMP
935 [e]βασιλεῖς
basileis
kingsN-NMP
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
1093 [e]γῆς
gēs
earth,N-GFS
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
5101 [e]τίνων
tinōn
whomIPro-GMP
2983 [e]λαμβάνουσιν
lambanousin
do they receiveV-PIA-3P
5056 [e]τέλη
telē
customN-ANP
2228 [e]
ē
orConj
2778 [e]κῆνσον;
kēnson
tribute?N-AMS
575 [e]ἀπὸ
apo
FromPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
5207 [e]υἱῶν
huiōn
sonsN-GMP
846 [e]αὐτῶν
autōn
of them,PPro-GM3P
2228 [e]
ē
orConj
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3588 [e]τῶν
tōn
- Art-GMP
245 [e]ἀλλοτρίων;
allotriōn
strangers?Adj-GMP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:25 Greek NT: Nestle 1904
λέγει Ναί. καὶ ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων Τί σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
λέγει Ναί. καὶ ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων Τί σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
λέγει Ναί. καὶ ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων Τί σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγει, Ναί. Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Tί σοι δοκεῖ, Σίμων; Οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον; Ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν, ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
λέγει, Ναί. καὶ ὅτε εἰσῆλθον εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· Τί σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσι τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
λέγει· ναί. καὶ εἰσελθόντα εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· τί σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ Βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγει, Ναί. καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Τί σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσι τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶ,ν ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
λέγει Ναί καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων, Τί σοι δοκεῖ Σίμων οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων

Matthew 17:25 Hebrew Bible
ויאמר הן ובבואו הביתה קדם אתו ישוע לשאל מה דעתך שמעון מלכי הארץ ממי יקחו מכס ומס מאת בניהם או מאת הזרים׃

Matthew 17:25 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܝܢ ܘܟܕ ܥܠ ܟܐܦܐ ܠܒܝܬܐ ܩܕܡܗ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܢܐ ܡܬܚܙܐ ܠܟ ܫܡܥܘܢ ܡܠܟܝܗ ܕܐܪܥܐ ܡܢ ܡܢ ܢܤܒܝܢ ܡܟܤܐ ܘܟܤܦ ܪܫܐ ܡܢ ܒܢܝܗܘܢ ܐܘ ܡܢ ܢܘܟܪܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
He said, "Yes." And when he came into the house, Jesus spoke to him first, saying, "What do you think, Simon? From whom do the kings of the earth collect customs or poll-tax, from their sons or from strangers?"

King James Bible
He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?

Holman Christian Standard Bible
Yes," he said. When he went into the house, Jesus spoke to him first, "What do you think, Simon? Who do earthly kings collect tariffs or taxes from? From their sons or from strangers?" "
Treasury of Scripture Knowledge

Yes.

Matthew 3:15 And Jesus answering said to him, Suffer it to be so now: for thus …

Matthew 22:21 They say to him, Caesar's. Then said he to them, Render therefore …

Romans 13:6,7 For for this cause pay you tribute also: for they are God's ministers, …

of their.

1 Samuel 17:25 And the men of Israel said, Have you seen this man that is come up? …

Links
Matthew 17:25Matthew 17:25 NIVMatthew 17:25 NLTMatthew 17:25 ESVMatthew 17:25 NASBMatthew 17:25 KJVMatthew 17:25 Bible AppsMatthew 17:25 Biblia ParalelaMatthew 17:25 Chinese BibleMatthew 17:25 French BibleMatthew 17:25 German BibleBible Hub
Matthew 17:24
Top of Page
Top of Page