δοκεῖ
Englishman's Concordance
δοκεῖ (dokei) — 20 Occurrences

Matthew 17:25 V-PIA-3S
GRK: Τί σοι δοκεῖ Σίμων οἱ
NAS: What do you think, Simon?
KJV: saying, What thinkest thou, Simon?
INT: What you think Simon The

Matthew 18:12 V-PIA-3S
GRK: τί ὑμῖν δοκεῖ ἐὰν γένηταί
NAS: What do you think? If any
KJV: How think ye? if
INT: What you do think If there should be

Matthew 21:28 V-PIA-3S
GRK: δὲ ὑμῖν δοκεῖ ἄνθρωπος εἶχεν
NAS: But what do you think? A man had
KJV: But what think ye? A [certain] man
INT: however [do] you think a man had

Matthew 22:17 V-PIA-3S
GRK: τί σοι δοκεῖ ἔξεστιν δοῦναι
NAS: what do You think? Is it lawful
KJV: What thinkest thou?
INT: what you think Is it lawful to give

Matthew 22:42 V-PIA-3S
GRK: Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ
NAS: What do you think about the Christ,
KJV: Saying, What think ye of
INT: What you think concerning the

Matthew 26:66 V-PIA-3S
GRK: τί ὑμῖν δοκεῖ οἱ δὲ
NAS: what do you think? They answered,
KJV: What think ye? They answered
INT: What you do think moreover

Luke 8:18 V-PIA-3S
GRK: καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται
NAS: what he thinks he has
KJV: even that which he seemeth to have.
INT: even what he seems to have will be taken

Luke 10:36 V-PIA-3S
GRK: τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι
NAS: three do you think proved
KJV: of these three, thinkest thou, was
INT: three a neighbor seems to you to have been

Luke 22:24 V-PIA-3S
GRK: τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων
NAS: them [as to] which one of them was regarded to be greatest.
KJV: of them should be accounted the greatest.
INT: which of them is thought to be [the] greater

John 11:56 V-PIA-3S
GRK: ἑστηκότες Τί δοκεῖ ὑμῖν ὅτι
NAS: What do you think; that He will not come
KJV: the temple, What think ye, that
INT: standing What does it seem to you that

Acts 17:18 V-PIA-3S
GRK: Ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι
NAS: Others, He seems to be a proclaimer
KJV: other some, He seemeth to be
INT: Of foreign gods he seems a proclaimer to be

Acts 25:27 V-PIA-3S
GRK: γάρ μοι δοκεῖ πέμποντα δέσμιον
NAS: For it seems absurd to me in sending
KJV: For it seemeth to me unreasonable
INT: indeed to me it seems sending a prisoner

1 Corinthians 3:18 V-PIA-3S
GRK: εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι
NAS: among you thinks that he is wise
KJV: among you seemeth to be wise
INT: if anyone thinks [himself] wise to be

1 Corinthians 8:2 V-PIA-3S
GRK: εἴ τις δοκεῖ ἐγνωκέναι τι
NAS: anyone supposes that he knows
KJV: if any man think that he knoweth
INT: if anyone thinks to have known anything

1 Corinthians 11:16 V-PIA-3S
GRK: δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι
NAS: one is inclined to be contentious,
KJV: But if any man seem to be contentious,
INT: moreover anyone thinks contentious to be

1 Corinthians 14:37 V-PIA-3S
GRK: Εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι
NAS: If anyone thinks he is a prophet or
KJV: If any man think himself to be
INT: If anyone thinks a prophet to be

Galatians 6:3 V-PIA-3S
GRK: εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί
NAS: anyone thinks he is something
KJV: if a man think himself to be
INT: if indeed thinks anyone to be

Philippians 3:4 V-PIA-3S
GRK: Εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι
NAS: else has a mind to put confidence
KJV: other man thinketh that he hath whereof he might trust
INT: if any thinks other to trust

Hebrews 12:11 V-PIA-3S
GRK: παρὸν οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι
NAS: for the moment seems not to be joyful,
KJV: for the present seemeth to be joyous,
INT: being present not seems of joy to be

James 1:26 V-PIA-3S
GRK: Εἴ τις δοκεῖ θρησκὸς εἶναι
NAS: anyone thinks himself to be religious,
KJV: among you seem to be religious,
INT: If anyone seems religious to be

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page