ἐδίωκον
Englishman's Concordance
ἐδίωκον (ediōkon) — 3 Occurrences

John 5:16 V-IIA-3P
GRK: διὰ τοῦτο ἐδίωκον οἱ Ἰουδαῖοι
NAS: the Jews were persecuting Jesus,
KJV: did the Jews persecute Jesus, and
INT: because of this persecuted the Jews

Acts 26:11 V-IIA-1S
GRK: ἐμμαινόμενος αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ
NAS: enraged at them, I kept pursuing them even
KJV: them, I persecuted [them] even
INT: being furious against them I persecuted [them] as far as even

Galatians 1:13 V-IIA-1S
GRK: καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν
NAS: how I used to persecute the church
KJV: measure I persecuted the church
INT: beyond exceeding measure I was persecuting the church

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page