Διώκετε
Englishman's Concordance
Διώκετε (Diōkete) — 3 Occurrences

1 Corinthians 14:1 V-PMA-2P
GRK: Διώκετε τὴν ἀγάπην
NAS: Pursue love, yet
KJV: Follow after charity, and
INT: Pursue love

1 Thessalonians 5:15 V-PMA-2P
GRK: τὸ ἀγαθὸν διώκετε καὶ εἰς
NAS: but always seek after that which is good
KJV: ever follow that which
INT: the good pursue and toward

Hebrews 12:14 V-PMA-2P
GRK: Εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων
NAS: Pursue peace with all men,
KJV: Follow peace with
INT: Peace pursue with all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page