διωγμοῖς
Englishman's Concordance
διωγμοῖς (diōgmois) — 3 Occurrences

2 Corinthians 12:10 N-DMP
GRK: ἀνάγκαις ἐν διωγμοῖς καὶ στενοχωρίαις
NAS: with distresses, with persecutions, with difficulties,
KJV: in persecutions, in
INT: hardships in persecutions and difficulties

2 Thessalonians 1:4 N-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν καὶ
NAS: in the midst of all your persecutions and afflictions
KJV: all your persecutions and tribulations
INT: all the persecutions of you and

2 Timothy 3:11 N-DMP
GRK: τοῖς διωγμοῖς τοῖς παθήμασιν
NAS: persecutions, [and] sufferings, such
KJV: Persecutions, afflictions, which
INT: the persecutions the sufferings

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page