δεδιωγμένοι
Englishman's Concordance
δεδιωγμένοι (dediōgmenoi) — 1 Occurrence

Matthew 5:10 V-RPM/P-NMP
GRK: μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης
NAS: are those who have been persecuted for the sake
KJV: Blessed [are] they which are persecuted for
INT: Blessed they who have been persecuted on account of righteousness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page