διώκων
Englishman's Concordance
διώκων (diōkōn) — 3 Occurrences

Romans 9:31 V-PPA-NMS
GRK: Ἰσραὴλ δὲ διώκων νόμον δικαιοσύνης
NAS: but Israel, pursuing a law
KJV: Israel, which followed after the law
INT: Israel however following after a law of righteousness

Galatians 1:23 V-PPA-NMS
GRK: ὅτι Ὁ διώκων ἡμᾶς ποτὲ
NAS: He who once persecuted us is now
KJV: That he which persecuted us
INT: That he who persecuted us once

Philippians 3:6 V-PPA-NMS
GRK: κατὰ ζῆλος διώκων τὴν ἐκκλησίαν
NAS: as to zeal, a persecutor of the church;
KJV: zeal, persecuting the church;
INT: according to zeal persecuting the church

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page