διώκοντας
Englishman's Concordance
διώκοντας (diōkontas) — 1 Occurrence

Romans 12:14 V-PPA-AMP
GRK: εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς εὐλογεῖτε
NAS: those who persecute you; bless
KJV: Bless them which persecute you: bless,
INT: Bless those that persecute you bless

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page