245. ἀλλότριος (allotrios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 245. ἀλλότριος (allotrios) — 14 Occurrences

Matthew 17:25 Adj-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων
NAS: from their sons or from strangers?
KJV: or of strangers?
INT: from the strangers

Matthew 17:26 Adj-GMP
GRK: Ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων ἔφη αὐτῷ
NAS: When Peter said, From strangers, Jesus
KJV: unto him, Of strangers. Jesus saith
INT: From the strangers said to him

Luke 16:12 Adj-DMS
GRK: ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ
NAS: faithful in [the use of] that which is another's, who
KJV: in that which is another man's, who
INT: in that which [is] of another faithful not

John 10:5 Adj-DMS
GRK: ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ
NAS: A stranger they simply will not follow,
KJV: And a stranger will they not
INT: of another moreover in no way

John 10:5 Adj-GMP
GRK: οἴδασιν τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν
NAS: the voice of strangers.
KJV: not the voice of strangers.
INT: they recognize of strangers the voice

Acts 7:6 Adj-DFS
GRK: ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ καὶ δουλώσουσιν
NAS: WOULD BE ALIENS IN A FOREIGN LAND,
KJV: sojourn in a strange land; and
INT: in a land strange and they will enslave

Romans 14:4 Adj-AMS
GRK: ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην τῷ
NAS: the servant of another? To his own
KJV: that judgest another man's servant?
INT: judging another's servant to the

Romans 15:20 Adj-AMS
GRK: μὴ ἐπ' ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ
NAS: that I would not build on another man's foundation;
KJV: upon another man's foundation:
INT: not upon another's foundation I might build

2 Corinthians 10:15 Adj-DMP
GRK: καυχώμενοι ἐν ἀλλοτρίοις κόποις ἐλπίδα
NAS: [our] measure, [that] [is], in other men's labors,
KJV: [that is], of other men's labours;
INT: boasting in others' labours hope

2 Corinthians 10:16 Adj-DMS
GRK: οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ κανόνι εἰς
NAS: in the sphere of another.
KJV: to boast in another man's line of
INT: not in another's area as to

1 Timothy 5:22 Adj-DFP
GRK: κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις σεαυτὸν ἁγνὸν
NAS: [responsibility for] the sins of others; keep
KJV: be partaker of other men's sins:
INT: share in sins of others Yourself pure

Hebrews 9:25 Adj-DNS
GRK: ἐν αἵματι ἀλλοτρίῳ
NAS: with blood that is not his own.
KJV: with blood of others;
INT: with blood of another

Hebrews 11:9 Adj-AFS
GRK: ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν ἐν σκηναῖς
NAS: of promise, as in a foreign [land], dwelling
KJV: as [in] a strange country, dwelling
INT: promise as [in] a foreign [country] in tents

Hebrews 11:34 Adj-GMP
GRK: παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων
NAS: in war, put foreign armies to flight.
KJV: the armies of the aliens.
INT: [the] armies made to give way of foreigners

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page