ναοῦ
Englishman's Concordance
ναοῦ (naou) — 12 Occurrences

Matthew 23:16 N-GMS
GRK: χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀφείλει
NAS: by the gold of the temple is obligated.'
KJV: the gold of the temple, he is a debtor!
INT: gold of the temple is bound by his oath

Matthew 23:35 N-GMS
GRK: μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ
NAS: between the temple and the altar.
KJV: between the temple and
INT: between the temple and the

Matthew 27:51 N-GMS
GRK: καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη ἀπ'
NAS: the veil of the temple was torn
KJV: the veil of the temple was rent
INT: veil of the temple was torn from

Mark 15:38 N-GMS
GRK: καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς
NAS: And the veil of the temple was torn
KJV: And the veil of the temple was rent in
INT: veil of the temple was torn into

Luke 23:45 N-GMS
GRK: καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον
NAS: and the veil of the temple was torn
KJV: the veil of the temple was rent
INT: veil of the temple in [the] middle

John 2:21 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος
NAS: But He was speaking of the temple of His body.
KJV: spake of the temple of his body.
INT: concerning the temple of the body

Revelation 11:2 N-GMS
GRK: ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξωθεν
NAS: which is outside the temple and do not measure
KJV: which is without the temple leave out,
INT: within the temple leave out

Revelation 14:15 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ναοῦ κράζων ἐν
NAS: came out of the temple, crying
KJV: came out of the temple, crying with
INT: of the temple crying with

Revelation 14:17 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν
NAS: came out of the temple which
KJV: came out of the temple which is in
INT: out of the temple which [is] in

Revelation 15:6 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ναοῦ ἐνδεδυμένοι λίνον
NAS: came out of the temple, clothed
KJV: out of the temple, having
INT: out of the temple clothed in linen

Revelation 16:1 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς
NAS: voice from the temple, saying
KJV: out of the temple saying
INT: out of the temple saying to the

Revelation 16:17 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ
NAS: came out of the temple from the throne,
KJV: out of the temple of heaven,
INT: from the temple out of of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page