ναὸν
Englishman's Concordance
ναὸν (naon) — 13 Occurrences

Matthew 26:61 N-AMS
GRK: καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ
NAS: to destroy the temple of God
KJV: to destroy the temple of God,
INT: to destroy the temple of God

Matthew 27:5 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ναὸν ἀνεχώρησεν καὶ
NAS: the pieces of silver into the temple sanctuary and departed;
KJV: in the temple, and departed,
INT: into the temple he withdrew and

Matthew 27:40 N-AMS
GRK: καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν
NAS: You who [are going to] destroy the temple and rebuild
KJV: Thou that destroyest the temple, and
INT: destroy the temple and in

Mark 14:58 N-AMS
GRK: καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν
NAS: this temple made with hands,
KJV: this temple that is made with hands,
INT: will destroy the temple this the

Mark 15:29 N-AMS
GRK: καταλύων τὸν ναὸν καὶ οἰκοδομῶν
NAS: You who [are] [going to] destroy the temple and rebuild
KJV: thou that destroyest the temple, and
INT: you who destroy the temple and build [it]

Luke 1:9 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου
NAS: to enter the temple of the Lord
KJV: into the temple of the Lord.
INT: into the temple of the Lord

John 2:19 N-AMS
GRK: Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ
NAS: this temple, and in three
KJV: Destroy this temple, and in
INT: Destroy the temple this and

1 Corinthians 3:17 N-AMS
GRK: τις τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ
NAS: destroys the temple of God,
KJV: defile the temple of God,
INT: anyone the temple of God

Ephesians 2:21 N-AMS
GRK: αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν
NAS: into a holy temple in the Lord,
KJV: unto an holy temple in the Lord:
INT: increases to a temple holy in

2 Thessalonians 2:4 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ
NAS: that he takes his seat in the temple of God,
KJV: sitteth in the temple of God, shewing
INT: in the temple of God

Revelation 11:1 N-AMS
GRK: μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ
NAS: up and measure the temple of God
KJV: and measure the temple of God, and
INT: measure the temple of God

Revelation 15:8 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ναὸν ἄχρι τελεσθῶσιν
NAS: to enter the temple until
KJV: into the temple, till
INT: into the temple until were completed

Revelation 21:22 N-AMS
GRK: Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον
NAS: no temple in it, for the Lord
KJV: I saw no temple therein: for
INT: And temple not I saw

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page