Revelation 3:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
HO
The [one]Art-NMS
3528 [e]νικῶν,
nikōn
overcoming,V-PPA-NMS
4160 [e]ποιήσω
poiēsō
I will makeV-FIA-1S
846 [e]αὐτὸν
auton
himPPro-AM3S
4769 [e]στῦλον
stylon
a pillarN-AMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
3485 [e]ναῷ
naō
templeN-DMS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
GodN-GMS
1473 [e]μου,
mou
of Me,PPro-G1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1854 [e]ἔξω
exō
outAdv
3756 [e]οὐ
ou
noAdv
3361 [e]μὴ
notAdv
1831 [e]ἐξέλθῃ
exelthē
shall he goV-ASA-3S
2089 [e]ἔτι,
eti
anymore.Adv
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1125 [e]γράψω
grapsō
I will writeV-FIA-1S
1909 [e]ἐπ’
ep’
uponPrep
846 [e]αὐτὸν
auton
himPPro-AM3S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
3686 [e]ὄνομα
onoma
nameN-ANS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
GodN-GMS
1473 [e]μου
mou
of Me,PPro-G1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
3686 [e]ὄνομα
onoma
nameN-ANS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
4172 [e]πόλεως
poleōs
cityN-GFS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
GodN-GMS
1473 [e]μου,
mou
of Me,PPro-G1S
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
2537 [e]καινῆς
kainēs
newAdj-GFS
2419 [e]Ἰερουσαλήμ
Ierousalēm
Jerusalem,N-GFS
3588 [e]
- Art-NFS
2597 [e]καταβαίνουσα
katabainousa
coming downV-PPA-NFS
1537 [e]ἐκ
ek
out ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
3772 [e]οὐρανοῦ
ouranou
heavenN-GMS
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
GodN-GMS
1473 [e]μου,
mou
of Me,PPro-G1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
3686 [e]ὄνομά
onoma
nameN-ANS
1473 [e]μου
mou
of MePPro-G1S
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
2537 [e]καινόν.
kainon
new.Adj-ANS

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:12 Greek NT: Nestle 1904
Ὁ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ’ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἱερουσαλὴμ ἡ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν στύλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ' αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἰερουσαλήμ, ἡ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν στύλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ' αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἰερουσαλήμ, ἡ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στύλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ’ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἱερουσαλήμ, ἣ καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ὁ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ’ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἰερουσαλήμ, ἣ καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ νικάω ποιέω αὐτός στῦλος ἐν ὁ ναός ὁ θεός ἐγώ καί ἔξω οὐ μή ἐξέρχομαι ἔτι καί γράφω ἐπί αὐτός ὁ ὄνομα ὁ θεός ἐγώ καί ὁ ὄνομα ὁ πόλις ὁ θεός ἐγώ ὁ καινός Ἱερουσαλήμ ὁ καταβαίνω ἐκ ὁ οὐρανός ἀπό ὁ θεός ἐγώ καί ὁ ὄνομα ἐγώ ὁ καινός

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ’ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ μου. τῆς καινῆς Ἰερουσαλήμ, ἡ καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι καὶ γράψω ἐπ' αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ μου τῆς καινῆς Ἰερουσαλήμ ἡ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν

Revelation 3:12 Hebrew Bible
המנצח אתננו לעמוד בהיכל אלהי ולא יצא עוד החוצה וכתבתי עליו את שם אלהי ואת שם עיר אלהי ירושלים החדשה הירדת משמים מעם אלהי ואת שמי החדש׃

Revelation 3:12 Aramaic NT: Peshitta
ܘܕܙܟܐ ܐܥܒܕܗ ܥܡܘܕܐ ܒܗܝܟܠܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܒܪ ܠܐ ܢܦܘܩ ܬܘܒ ܘܐܟܬܘܒ ܥܠܘܗܝ ܫܡܐ ܕܐܠܗܝ ܘܫܡܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܚܕܬܐ ܐܘܪܫܠܡ ܐܝܕܐ ܕܢܚܬܐ ܡܢ ܐܠܗܝ ܘܫܡܐ ܕܝܠܝ ܚܕܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
'He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of My God, and he will not go out from it anymore; and I will write on him the name of My God, and the name of the city of My God, the new Jerusalem, which comes down out of heaven from My God, and My new name.

King James Bible
Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out: and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is new Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God: and I will write upon him my new name.

Holman Christian Standard Bible
The victor: I will make him a pillar in the sanctuary of My God, and he will never go out again. I will write on him the name of My God and the name of the city of My God--the new Jerusalem, which comes down out of heaven from My God--and My new name.
Treasury of Scripture Knowledge

overcometh. See on ch.

Revelation 2:7 He that has an ear, let him hear what the Spirit said to the churches; …

Revelation 17:14 These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them: …

1 John 2:13,14 I write to you, fathers, because you have known him that is from …

1 John 4:4 You are of God, little children, and have overcome them: because …

pillar.

1 Kings 7:21 And he set up the pillars in the porch of the temple: and he set …

Jeremiah 1:18 For, behold, I have made you this day a defended city, and an iron …

Galatians 2:9 And when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived …

I will.

Revelation 2:17 He that has an ear, let him hear what the Spirit said to the churches; …

Revelation 14:1 And I looked, and, see, a Lamb stood on the mount Sion, and with …

Revelation 22:4 And they shall see his face; and his name shall be in their foreheads.

the city.

Revelation 21:2,10-27 And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God …

Psalm 48:8 As we have heard, so have we seen in the city of the LORD of hosts, …

Psalm 87:3 Glorious things are spoken of you, O city of God. Selah.

Galatians 4:26,27 But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all…

Hebrews 12:22 But you are come to mount Sion, and to the city of the living God, …

my new.

Revelation 22:4 And they shall see his face; and his name shall be in their foreheads.

Isaiah 65:15 And you shall leave your name for a curse to my chosen: for the Lord …

Ephesians 3:15 Of whom the whole family in heaven and earth is named,

Links
Revelation 3:12Revelation 3:12 NIVRevelation 3:12 NLTRevelation 3:12 ESVRevelation 3:12 NASBRevelation 3:12 KJVRevelation 3:12 Bible AppsRevelation 3:12 Biblia ParalelaRevelation 3:12 Chinese BibleRevelation 3:12 French BibleRevelation 3:12 German BibleBible Hub
Revelation 3:11
Top of Page
Top of Page