3528. νικάω (nikaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3528. νικάω (nikaó) — 28 Occurrences

Luke 11:22 V-ASA-3S
GRK: αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν τὴν
NAS: than he attacks him and overpowers him, he takes away
KJV: shall come upon him, and overcome him,
INT: than he having come upon [him] shall overcome him the

John 16:33 V-RIA-1S
GRK: θαρσεῖτε ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον
NAS: but take courage; I have overcome the world.
KJV: I have overcome the world.
INT: be of good courage I have overcome the world

Romans 3:4 V-FIA-2S
GRK: σου καὶ νικήσεις ἐν τῷ
NAS: IN YOUR WORDS, AND PREVAIL WHEN
KJV: and mightest overcome when
INT: of you and prevail in

Romans 12:21 V-PMM/P-2S
GRK: μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ
NAS: Do not be overcome by evil,
KJV: Be not overcome of evil,
INT: not be overcome by

Romans 12:21 V-PMA-2S
GRK: κακοῦ ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ
NAS: by evil, but overcome evil
KJV: evil, but overcome evil with
INT: evil but overcome with

1 John 2:13 V-RIA-2P
GRK: νεανίσκοι ὅτι νενικήκατε τὸν πονηρόν
NAS: because you have overcome the evil one.
KJV: because ye have overcome the wicked one.
INT: young men because you have overcome the evil [one]

1 John 2:14 V-RIA-2P
GRK: μένει καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν
NAS: abides in you, and you have overcome the evil one.
KJV: and ye have overcome the wicked one.
INT: abides and you have overcome the evil [one]

1 John 4:4 V-RIA-2P
GRK: τεκνία καὶ νενικήκατε αὐτούς ὅτι
NAS: little children, and have overcome them; because
KJV: and have overcome them:
INT: little children and have overcome them because

1 John 5:4 V-PIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον
NAS: of God overcomes the world;
KJV: of God overcometh the world: and
INT: God overcomes the world

1 John 5:4 V-APA-NFS
GRK: νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον
NAS: is the victory that has overcome the world--
KJV: the victory that overcometh the world,
INT: victory having overcome the world

1 John 5:5 V-PPA-NMS
GRK: δὲ ὁ νικῶν τὸν κόσμον
NAS: Who is the one who overcomes the world,
KJV: is he that overcometh the world,
INT: also he that overcomes the world

Revelation 2:7 V-PPA-DMS
GRK: ἐκκλησίαις Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ
NAS: to the churches. To him who overcomes, I will grant
KJV: To him that overcometh will I give
INT: churches To him that overcomes I will give to him

Revelation 2:11 V-PPA-NMS
GRK: ἐκκλησίαις Ὁ νικῶν οὐ μὴ
NAS: to the churches. He who overcomes will not be hurt
KJV: unto the churches; He that overcometh shall
INT: churches He that overcomes no not

Revelation 2:17 V-PPA-DMS
GRK: ἐκκλησίαις Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ
NAS: to the churches. To him who overcomes, to him I will give
KJV: To him that overcometh will I give
INT: churches To him that overcomes I will give to him

Revelation 2:26 V-PPA-NMS
GRK: Καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ
NAS: He who overcomes, and he who keeps
KJV: And he that overcometh, and keepeth
INT: And he that overcomes and he that

Revelation 3:5 V-PPA-NMS
GRK: νικῶν οὕτως περιβαλεῖται
NAS: He who overcomes will thus be clothed
KJV: He that overcometh, the same
INT: He that overcomes thus will be clothed

Revelation 3:12 V-PPA-NMS
GRK: νικῶν ποιήσω αὐτὸν
NAS: He who overcomes, I will make
KJV: Him that overcometh will I make
INT: He that overcomes I will make him

Revelation 3:21 V-PPA-NMS
GRK: νικῶν δώσω αὐτῷ
NAS: He who overcomes, I will grant
KJV: To him that overcometh will I grant
INT: He that overcomes I will give to him

Revelation 3:21 V-AIA-1S
GRK: ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα
NAS: as I also overcame and sat down
KJV: as I also overcame, and am set down
INT: as I also overcame and sat down

Revelation 5:5 V-AIA-3S
GRK: κλαῖε ἰδοὺ ἐνίκησεν ὁ λέων
NAS: of David, has overcome so as to open
KJV: of David, hath prevailed to open
INT: Do weep Behold overcame the Lion

Revelation 6:2 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ἐξῆλθεν νικῶν καὶ ἵνα
NAS: to him, and he went out conquering and to conquer.
KJV: and he went forth conquering, and to
INT: and he went forth overcoming and that

Revelation 6:2 V-ASA-3S
GRK: καὶ ἵνα νικήσῃ
NAS: out conquering and to conquer.
KJV: and to conquer.
INT: and that he might overcome

Revelation 11:7 V-FIA-3S
GRK: πόλεμον καὶ νικήσει αὐτοὺς καὶ
NAS: war with them, and overcome them and kill
KJV: them, and shall overcome them, and
INT: war and will overcome them and

Revelation 12:11 V-AIA-3P
GRK: καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ
NAS: And they overcame him because
KJV: And they overcame him by
INT: And they overcame him by reason

Revelation 13:7 V-ANA
GRK: ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς καὶ
NAS: with the saints and to overcome them, and authority
KJV: the saints, and to overcome them: and
INT: saints and to overcome them and

Revelation 15:2 V-PPA-AMP
GRK: καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ
NAS: and those who had been victorious over
KJV: and them that had gotten the victory over
INT: and the overcomers of the

Revelation 17:14 V-FIA-3S
GRK: τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτούς ὅτι
NAS: and the Lamb will overcome them, because
KJV: and the Lamb shall overcome them: for
INT: the Lamb will overcome them because

Revelation 21:7 V-PPA-NMS
GRK: νικῶν κληρονομήσει ταῦτα
NAS: He who overcomes will inherit
KJV: He that overcometh shall inherit
INT: He that overcomes will inherit all things

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page