νενικήκατε
Englishman's Concordance
νενικήκατε (nenikēkate) — 3 Occurrences

1 John 2:13 V-RIA-2P
GRK: νεανίσκοι ὅτι νενικήκατε τὸν πονηρόν
NAS: because you have overcome the evil one.
KJV: because ye have overcome the wicked one.
INT: young men because you have overcome the evil [one]

1 John 2:14 V-RIA-2P
GRK: μένει καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν
NAS: abides in you, and you have overcome the evil one.
KJV: and ye have overcome the wicked one.
INT: abides and you have overcome the evil [one]

1 John 4:4 V-RIA-2P
GRK: τεκνία καὶ νενικήκατε αὐτούς ὅτι
NAS: little children, and have overcome them; because
KJV: and have overcome them:
INT: little children and have overcome them because

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page