1 John 5:5
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5101 [e]Τίς
tis
WhoIPro-NMS
1161 [e]‹δέ›
de
nowConj
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
3528 [e]νικῶν
nikōn
overcomingV-PPA-NMS
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
2889 [e]κόσμον
kosmon
world,N-AMS
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
3361 [e]μὴ
notAdv
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
4100 [e]πιστεύων
pisteuōn
believingV-PPA-NMS
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
5207 [e]Υἱὸς
Huios
SonN-NMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ;
Theou
of God?N-GMS

Greek Texts
ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:5 Greek NT: Nestle 1904
τίς ἐστιν ὁ νικῶν τὸν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ;

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:5 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τίς ἐστιν δὲ ὁ νικῶν τὸν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ;

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:5 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τίς ἐστιν ⇔ δὲ ὁ νικῶν τὸν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ;

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:5 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tίς ἐστιν ὁ νικῶν τὸν κόσμον, εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ;

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:5 Greek NT: Greek Orthodox Church
τίς ἐστιν ὁ νικῶν τὸν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ;

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:5 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τίς εἰμί ὁ νικάω ὁ κόσμος εἰ μή ὁ πιστεύω ὅτι Ἰησοῦς εἰμί ὁ υἱός ὁ θεός

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:5 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τίς ἐστιν ὁ νικῶν τὸν κόσμον, εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ;

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:5 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τίς ἐστιν ὁ νικῶν τὸν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ

1 John 5:5 Hebrew Bible
מי הוא זה המנצח את העולם אם לא המאמין בישוע שהוא בן האלהים׃

1 John 5:5 Aramaic NT: Peshitta
ܡܢܘ ܓܝܪ ܕܙܟܐ ܠܗ ܠܥܠܡܐ ܐܠܐ ܗܘ ܕܡܗܝܡܢ ܕܝܫܘܥ ܒܪܗ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Who is the one who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God?

King James Bible
Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God?

Holman Christian Standard Bible
And who is the one who conquers the world but the one who believes that Jesus is the Son of God?
Treasury of Scripture Knowledge

but. See on ver.

1 John 5:1 Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God: and every …

1 John 4:15 Whoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwells in …

Links
1 John 5:51 John 5:5 NIV1 John 5:5 NLT1 John 5:5 ESV1 John 5:5 NASB1 John 5:5 KJV1 John 5:5 Bible Apps1 John 5:5 Biblia Paralela1 John 5:5 Chinese Bible1 John 5:5 French Bible1 John 5:5 German BibleBible Hub
1 John 5:4
Top of Page
Top of Page